Public Hearing
 
 
   การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง (เลขที่ อพษ. 15/ 2562)
  เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 27 พฤษภาคม 2562

     ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เลขที่ อกต. 13/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 12 เมษายน 2562

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ (เลขที่ อจท. 14/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 • เอกสารแนบ 4
 • เอกสารแนบ 5
 • เอกสารแนบ 6
 • เอกสารแนบ 7
 • เอกสารแนบ 8
 • เอกสารแนบ 9
 • เอกสารแนบ 10
 • เอกสารแนบ 11
 • เอกสารแนบ 12
 • เอกสารแนบ 13
 • เอกสารแนบ 14
 • เอกสารแนบ 15
 • เอกสารแนบ 16
 • เอกสารแนบ 17
 • เอกสารแนบ 18
 • เอกสารแนบ 19
 • เอกสารแนบ 20
 • เอกสารแนบ 21
 • เอกสารแนบ 22
 • เอกสารแนบ 23
 • เอกสารแนบ 24
 • เอกสารแนบ 25
 • เอกสารแนบ 26
 • เอกสารแนบ 27
 • เอกสารแนบ 28
 • เอกสารแนบ 29
 • เอกสารแนบ 30
 • เอกสารแนบ 31
 • เอกสารแนบ 32
 • เอกสารแนบ 33
 • เอกสารแนบ 34
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 06 เมษายน 2562

     ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (เลขที่ อนจ. 12/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 • เอกสารแนบ 4
 • เอกสารแนบ 5
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 20 มีนาคม 2562

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เลขที่ อนธ. 8/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 13 มีนาคม 2562

     การสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่มีคุณภาพ (เลขที่ อนธ. 9/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น | ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 13 มีนาคม 2562

     หลักการในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (เลขที่ อกต. 11/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 • เอกสารแนบ 4
 • เอกสารแนบ 5
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 13 มีนาคม 2562

     การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ (เลขที่ อพษ. 4/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 09 มีนาคม 2562

     หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม(Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน(Sustainability Bond) (เลขที่ อจต. 3/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 05 มีนาคม 2562

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (เลขที่ อนธ. 10/2562)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น | ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 04 มีนาคม 2562