แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยและทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการ program trading และ portfolio advisory with execution ได้ตามความถนัด โดยไม่เป็นภาระจนเกินควร แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวณัฐศศิ ฝีมือช่าง / นางสาวชนิสรา พุทธเจริญลาภ / นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2033-4620 / 0-2033-9935 / 0-2263-6050