Public Hearing
 
 
   การวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework (เลขที่ อนธ. 25/2561)
  เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 04 กรกฏาคม 2561

     การแก้ไขประกาศรองรับการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการกับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานบกพร่อง (เลขที่ อกช. 24/2561 )
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 29 มิถุนายน 2561

     ร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม (เลขที่ อจท. 21/2561)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 08 มิถุนายน 2561

     ร่างประกาศสำนักงานว่าด้วยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (เลขที่ อพษ. 22/2561 )
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 08 มิถุนายน 2561

     ร่างประกาศเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ (เลขที่ อนจ. 18/2561)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 05 มิถุนายน 2561

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (เลขที่ อนจ. 19/2561)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 05 มิถุนายน 2561

     การส่งเสริมให้กองทุนรวมตลาดเงินเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนในการพักเงิน (เลขที่ อนจ. 20/2561 )
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 05 มิถุนายน 2561

     หลักการออกหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหน่วยทรัสต์ของกรรมการ ผู้บริหาร ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ (เลขที่ อจค. 15/2561)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 04 มิถุนายน 2561

     หลักการเกี่ยวกับระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เลขที่ อนธ. 17/2561)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 04 มิถุนายน 2561

     หลักการและร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (เลขที่ อนจ. 16/2561)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 01 มิถุนายน 2561