แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้นในตลาด (information flow) และสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอและเข้าถึงได้ง่าย
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
ผู้ลงทุน
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวปิยะรัจน์ ศิวะเกื้อ / นางสาววสุ วุฒิสันติ / นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2033-9712 / 0-2033-9700 / 0-2263-6050