แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล

สำนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีแนวโน้มในด้านจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า และความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโดยรวม จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจและเท่าทันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า จึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และสามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินลูกค้า ดำรงเงินกองทุนด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“NC”) เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยไม่เป็นภาระมากจนเกินไป


 

 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายตีรวัศ ตีระวัชร / นางสาวจุฑาภรณ์ หนูบุตร / นายพัฒนะ สุขะธรรมโม หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6323 / 0-2263-6407 / 0-2263-6257