แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
การเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction (“MT”)) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction (“RPT”)) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าว มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการของบริษัทจดทะเบียนที่มีความหลากหลายและซับซ้อน อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่พัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในรายการที่มีนัยสำคัญหรือรายการที่มีลักษณะขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลัก fiduciary duty สำหรับการปรับปรุงนิยามที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำนิยามที่ใช้ในหลักเกณฑ์ RPT และหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“หลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย”) มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น
บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ลงทุนรายย่อย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางอัจจนาวดี ธนบัตร / นางอมรรัตน์ ไตรทศาวิทย์ / นางสาวพัชรพร รังสีธรรม หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาบริษัท
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6103 / 0-2263-6196 / 0-2033-9647