แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับความเชื่อมั่นในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และเพิ่มความคุ้มครองต่อผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท / องค์กร
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือทรัสตี
บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน
บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้จัดการกองทรัสต์
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายไกรฤกษ์ ทิพย์สุมาลัย / นางสาวกรวรา ยงฤทธิกุล / นางสาวอาจารี ธีรการุณวงศ์ หน่วยงาน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6550 / 0-2033-9554 / 0-2033-4674