แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล

สำนักงานจะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล ได้แก่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) จัดทำและนำส่งข้อมูลตามรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในการจัดเตรียมรายงานและข้อมูลเป็นรายกรณีให้แก่สำนักงาน

 

 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
นายหน้าซื้อขายซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
บริษัท FinTech / บริษัทหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนสถาบัน / รายย่อย
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายสรร พัวจันทร์ / นายเจษฎา ปรมาภรณ์พิลาส หน่วยงาน ฝ่ายกำกับตลาด
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6240 / 0-2033-9540