แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
ร่างประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย ช่วยแก้ปัญหา และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวกุลพธู ศรคุปต์ / นางสาวภิรวดี เทียนสิงห์ชัย / นางสาวณิชยา โกศลวงศ์ หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6071 / 0-2263-6221