แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
สำนักงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในเรื่องที่หลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมเพียงพอให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนวิธีการยื่นแบบรายงาน (“แบบ 246-2”) เป็นระบบ online และยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปแบบ hard copy เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ machine readable เพื่อลดภาระของภาคเอกชน โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายย่อย
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางจันทนิภา ผกายมาศกุล / นางสาวสุกัญญา แซ่จิว หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาบริษัท
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2033-9608 / 0-2033-9620