กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
  เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29/12/256026/12/25601,00087.00ซื้อ
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29/12/256027/12/25601,50082.50ซื้อ
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ05/01/256129/12/25605,00089.00ขาย
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ05/01/256103/01/256140,50093.06ขาย
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ11/01/256108/01/256150092.75ซื้อ
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ11/01/256110/01/25612,00091.05ซื้อ
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ17/01/256112/01/256130,00098.13ขายแก้ไขข้อมูล /
กฤช  ฟอลเล็ตคู่สมรสหุ้นสามัญ18/01/256116/01/2561100,000100.00ขาย
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ31/01/256125/01/25615,000111.00ขาย
ปิยวัชร  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/256128/02/25612,50098.00ซื้อ
ปิยวัชร  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/03/256102/03/25612,50098.75ซื้อ
สราวุฒิ  พรพัฒนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/03/256105/03/2561100,00094.20ซื้อ
ปิยวัชร  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/03/256106/03/25612,50093.25ซื้อ
สราวุฒิ  พรพัฒนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/03/256106/03/2561136,00092.89ซื้อ
สราวุฒิ  พรพัฒนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/03/256107/03/256130,00091.75ซื้อ
ณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/03/256108/03/256112,40094.98ซื้อ
ปิยวัชร  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/03/256108/03/25612,10093.75ซื้อ
สราวุฒิ  พรพัฒนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/03/256108/03/256134,00093.00ซื้อ
ณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/03/256109/03/256110,00092.68ซื้อ
ปิยวัชร  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/03/256113/03/256140094.75ซื้อ
ณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/25615,000100.50ซื้อ
ณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/256121/03/25615,000100.00ซื้อ
ณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/256122/03/25615,70099.63ซื้อ
สราวุฒิ  พรพัฒนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/05/256116/05/2561650,00091.00ซื้อ
นิติโรจน์  มโนลม้ายผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/06/256131/05/256120,00070.31ขาย
ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ07/06/256104/06/25612,50066.50ซื้อ
นิติโรจน์  มโนลม้ายผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/06/256104/06/256150,00065.48ขาย
ศุภวัฒน์  วนิชประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/07/256106/07/256120,00044.50ซื้อ
สราวุฒิ  พรพัฒนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/07/256106/07/2561105,00044.61ซื้อ

[ Back to search page]

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง