กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

59-2 Search [ SEC ]

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

  ค้นหาข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร  (แบบ 59-2)
 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
     ค้นหาตามชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทที่ส่งรายงาน) : 
  
     ค้นหาตามชื่อย่อหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทที่ส่งรายงาน) :
  
     ค้นหาตามช่วงเวลาที่ได้มา/จำหน่าย :  (กรุณาระบุช่วงวันที่ไม่เกิน 1 ปี)

วันที่ได้มา/จำหน่าย                วันที่ สนง.รับเอกสาร 

ช่วงวันที่  เดือน ปี    

ถึงวันที่    เดือน ปี