อาศัยอำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานจึงกำหนดให้ ผู้บริหารหรือ ผู้สอบบัญชีจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ (ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นกู้แปลงสภาพ) ดังนี้
  1. แบบ 59-1 ให้รายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีรายใหม่ถืออยู่ขณะที่รับตำแหน่ง โดยรายงานภายใน 30 วัน นับจากวันแต่งตั้ง
  2. แบบ 59-2 ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เกิดรายการ ซึ่งแบบ 59-2 จะแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวในการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี


สถานที่ส่งรายงาน 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กทม. 10900   หรือ โทรสารไปที่ หมายเลข 02-263-6099