กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)
ข้อมูลหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียง ของบริษัทที่มีการซื้อหุ้นคืน
เพื่อใช้ในการคำนวณร้อยละของจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดูที่นี่


  ค้นหาแบบการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย


ชื่อกิจการ
 
เลือกรายชื่อย่อกิจการ  
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ  
ข้อมูลบริษัทที่รายงานผลการซื้อแล้ว
ข้อมูลบริษัทที่อยู่ระหว่างทำคำเสนอซื้อ