กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  15 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CEN)วุฒิชัย  ลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256018/10/2560200,0001.80ซื้อ
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CEN)วุฒิชัย  ลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น420/10/256018/10/25603,901,7500.22ขาย
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CEN)วุฒิชัย  ลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560330,1001.81ซื้อ
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO)อุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256017/10/25601,050,0002.00ขาย
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)เชง  นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19/10/256019/10/2560153,50019.50ซื้อ
ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ บมจ.(TIW)สุเมธ  ขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560300153.00ซื้อ
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL)วรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยุธยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256018/10/2560500,0001.50ซื้อ
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL)วรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยุธยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560701.50ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/25606,100,0001.82ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560100,0008.65ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560100,0008.70ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560100,0008.75ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/2560100,0008.80ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/256050031.00ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/256019/10/256040031.00ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง