ข้อมูลจำนวนหุ้นซื้อคืนและสิทธิออกเสียงของหุ้นซื้อคืน (Treasury stock)

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการรายงานการได้มา/จำหน่าย หรือการทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตามลำดับ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเตรียมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของกิจการที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากระบบ SET-SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2560

จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง

จำนวนสิทธิออกเสียงของ
หุ้นซื้อคืนและคงค้าง

จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง

จำนวนสิทธิออกเสียงของ
หุ้นซื้อคืนและคงค้าง

ADVANC

0

0

0

0

AH

6,007,700

6,007,700

6,007,700

6,007,700

AMANAH

0

0

0

0

AQUA

86,038,700

86,038,700

86,038,700

86,038,700

AS

0

0

0

0

BANPU

0

0

0

0

BGT

0

0

0

0

BJCHI

400,000

400,000

400,000

400,000

BLAND

2,066,246,471

2,066,246,471

2,066,246,471

2,066,246,471

BTS

95,839,900

95,839,900

95,839,900

95,839,900

CFRESH

0

0

0

0

CI

0

0

0

0

CIG

0

0

0

0

CIMBT

0

0

0

0

CNS

0

0

0

0

CPF

0

0

0

0

CSL

0

0

0

0

CSP

0

0

0

0

DEMCO

0

0

0

0

DRACO

0

0

0

0

DRT

99,996,200

99,996,200

99,996,200

99,996,200

DSGT

0

0

0

0

DTC

0

0

0

0

EASON

0

0

0

0

EGCO

0

0

0

0

EMC

0

0

0

0

EPCO

0

0

0

0

FNS

0

0

0

0

GEL

0

0

0

0

GENCO

0

0

0

0

GMMM

0

0

0

0

GRAMMY

0

0

0

0

HANA

0

0

0

0

HFT

0

0

0

0

ICC

0

0

0

0

IFEC

0

0

0

0

INOX

0

0

0

0

IT

63,000,000

63,000,000

63,000,000

63,000,000

JAS

0

0

0

0

KCE

0

0

0

0

KSL

0

0

0

0

LEE

0

0

0

0

LPN

0

0

0

0

LST

0

0

0

0

MAJOR

0

0

0

0

MALEE

0

0

0

0

MATI

0

0

0

0

MBK

0

0

0

0

MBKET

0

0

0

0

MCS

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

METCO

0

0

0

0

MK

0

0

0

0

MODERN

0

0

0

0

NBC

0

0

0

0

OHTL

0

0

0

0

PAP

0

0

0

0

PCSGH

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

PM

0

0

0

0

PRAKIT

0

0

0

0

PRANDA

10,581,800

10,581,800

10,581,800

10,581,800

PSL

0

0

0

0

PTTGC

5,622,400

5,622,400

15,668,600

15,668,600

ROBINS

0

0

0

0

RPC

0

0

0

0

RS

43,273,300

43,273,300

43,273,300

43,273,300

SAFE

0

0

0

0

SAMART

0

0

0

0

SCCC

0

0

0

0

SE-ED

0

0

0

0

SGP

0

0

0

0

SITHAI

0

0

0

0

SKR

0

0

0

0

SMIT

0

0

0

0

SMT

0

0

0

0

SNC

0

0

0

0

SNP

0

0

0

0

SPALI

0

0

0

0

SPPT

0

0

0

0

SST

0

0

0

0

STPI

350,000

350,000

350,000

350,000

SUSCO

0

0

0

0

SVI

38,241,900

38,241,900

0

0

SYNEX

0

0

0

0

TCAP

41,350,000

41,350,000

41,350,000

41,350,000

THANI

0

0

0

0

TKS

0

0

0

0

TRU

0

0

0

0

TYCN

0

0

0

0

UEC

0

0

0

0

WAVE

0

0

0

0

ZMICO

0

0

0

0

หมายเหตุ จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองของเดือน ทั้งนี้ หากกิจการรายงานการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าช้า จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองนับแต่วันที่กิจการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ : 0-2695-9999 ต่อ 9618 
e-mail : corgov@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2560