ข้อมูลจำนวนหุ้นซื้อคืนและสิทธิออกเสียงของหุ้นซื้อคืน (Treasury stock)

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการรายงานการได้มา/จำหน่าย หรือการทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตามลำดับ ก.ล.ต. จึงเตรียมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของกิจการที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากระบบ SET-SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2567

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง

จำนวนสิทธิออกเสียงของ
หุ้นซื้อคืนและคงค้าง

จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง

จำนวนสิทธิออกเสียงของ
หุ้นซื้อคืนและคงค้าง

ADVANC

0

0

0

0

AH

0

0

0

0

AMANAH

0

0

0

0

AQUA

0

0

0

0

AS

0

0

0

0

BA

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

BANPU

87,344,000

87,344,000

87,344,000

87,344,000

BEAUTY

12,675,000

12,675,000

12,675,000

12,675,000

BGT

0

0

0

0

BJCHI

3,109,800

3,109,800

3,109,800

3,109,800

BLAND

0

0

0

0

BR

650,000

650,000

650,000

650,000

BTS

0

0

0

0

CFRESH

0

0

0

0

CI

0

0

0

0

CIG

0

0

0

0

CIMBT

0

0

0

0

CNS

0

0

0

0

CPF

0

0

0

0

CSL

0

0

0

0

CSP

0

0

0

0

DEMCO

0

0

0

0

DRACO

0

0

0

0

DRT

0

0

0

0

DSGT

0

0

0

0

DTC

0

0

0

0

EASON

0

0

0

0

EGCO

0

0

0

0

EMC

0

0

0

0

EPCO

0

0

0

0

FNS

0

0

0

0

FORTH

6,023,800

6,023,800

6,023,800

6,023,800

FPI

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

FSMART

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

GEL

0

0

0

0

GENCO

0

0

0

0

GIFT

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

GMMM

0

0

0

0

GRAMMY

0

0

0

0

GUNKUL

99,043,700

99,043,700

99,043,700

99,043,700

HANA

0

0

0

0

HFT

0

0

0

0

ICC

0

0

0

0

IFEC

0

0

0

0

INOX

0

0

0

0

IT

0

0

0

0

JAS

0

0

0

0

KCE

0

0

0

0

KSL

0

0

0

0

KYE

0

0

0

0

LEE

0

0

0

0

LPH

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

LPN

21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

LST

0

0

0

0

MAJOR

0

0

0

0

MALEE

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

MATI

0

0

0

0

MBK

0

0

0

0

MBKET

0

0

0

0

MC

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

MCS

23,000,000

23,000,000

23,000,000

23,000,000

METCO

0

0

0

0

MILL

184,904,000

184,904,000

184,904,000

184,904,000

MK

0

0

0

0

MM

201,000

201,000

201,000

201,000

MODERN

0

0

0

0

NBC

0

0

0

0

NEX

0

0

0

0

NNCL

29,466,700

29,466,700

29,466,700

29,466,700

OHTL

0

0

0

0

PAP

0

0

0

0

PCSGH

0

0

0

0

PDJ

0

0

0

0

PM

0

0

0

0

PRAKIT

0

0

0

0

PSL

0

0

0

0

PTTGC

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

ROBINS

0

0

0

0

RPC

0

0

0

0

RS

0

0

0

0

RSP

27,000,000

27,000,000

27,000,000

27,000,000

SAFE

0

0

0

0

SAMART

0

0

0

0

SCCC

0

0

0

0

SE-ED

0

0

0

0

SGP

0

0

0

0

SIRI

720,000,000

720,000,000

720,000,000

720,000,000

SITHAI

0

0

0

0

SKR

0

0

0

0

SMIT

0

0

0

0

SMT

0

0

0

0

SNC

0

0

0

0

SNP

0

0

0

0

SPALI

0

0

0

0

SST

0

0

0

0

STPI

0

0

0

0

SUSCO

50,005,500

50,005,500

50,005,500

50,005,500

SVI

113,539,400

113,539,400

113,539,400

113,539,400

SYNEX

0

0

0

0

SYNTEC

9,042,700

9,042,700

9,042,700

9,042,700

TAPAC

7,559,000

7,559,000

7,559,000

7,559,000

TCAP

19,467,000

19,467,000

19,467,000

19,467,000

THANI

0

0

0

0

TITLE

3,728,000

3,728,000

3,728,000

3,728,000

TKS

0

0

0

0

TPIPL

0

0

0

0

TRU

0

0

0

0

TWZ

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

TYCN

0

0

0

0

UEC

0

0

0

0

WAVE

0

0

0

0

ZMICO

0

0

0

0

หมายเหตุ จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองของเดือน ทั้งนี้ หากกิจการรายงานการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าช้า จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองนับแต่วันที่กิจการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ฝ่ายพัฒนาบริษัท
โทรศัพท์ : 0-2695-9999 ต่อ 9618 
e-mail : corgov@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2567