สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
|-
การให้ความเห็นชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|-
Code of Conduct
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  
ผู้ค้าตราสารแห่งหนี้
|-
คำขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ (มาตรา 14 และ 19)
|-
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 90 และ 91)
|-
การโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(10))
|-
ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและข้อยกเว้น (มาตรา 103)
|-
การค้าหลักทรัพย์ (มาตรา 114)
|-
อำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|-
บทยกเว้นสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 111)
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map