สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
สจ. 35 01/01/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 2)
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร  
  แบบ factsheet DW  
กธ. 1 02/01/2567 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 21)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กจ. 2 02/01/2567 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 9)
กลต.จท-1(ว) 1 03/01/2567 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company)
กธ. 3 03/01/2567 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 22)
กธ. 4 03/01/2567 การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
วิธีการจัดส่งรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กลต.นร.(ว) 2 10/01/2567 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  แนวคำถาม-คำตอบสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริาัทจดทะเบียน  
นก.(ว) 1 17/01/2567 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยและการรายงาน factsheet และแบบรายงานข้อมูล PVD 16/01/2567
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ตารางแบบรายงาน PVD01 PVD3000 PVD4000  
กจ. 5 19/01/2567 การกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์
  กลต.จต.(ว) 7/2567 เรื่อง การปรับปรุงประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์  
กจ. 6 19/01/2567 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แนบท้ายประกาศ กจ. 6/2567)
นป. 1 26/01/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาสำหรับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
กลต.กด.(ว) 10 31/01/2567 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ทจ. 1 22/02/2567 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 6)
สจ. 3 22/02/2567 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที 5)
สธ. 4 23/02/2567 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม