สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
ทธ. 1 04/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
สธ. 1 04/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สธ. 2 04/01/2561 การอนุญาตตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้งาน
ทน. 2 04/01/2561 การลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF (ทน. 2/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-PVD อัตราส่วนการลงทุนของ PVD (ทน. 2/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-VAYU อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ (ทน. 2/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 5 การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (ทน. 2/2561)
กลต.จท.(ว) 1 08/01/2561 แนวทางดำเนินการกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ปฏิบัติงานบกพร่อง ใช้งาน
สช. 3 08/01/2561 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 2 11/01/2561 การกำชับผู้ประกอบธุรกิจให้ระมัดระวังการให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ใช้งาน
นธ.(ว) 1 15/01/2561 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ใช้งาน
ทจ. 3 16/01/2561 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
กจ. 1 17/01/2561 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศและหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ใช้งาน
กจ. 2 17/01/2561 การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท ใช้งาน
กธ. 3 17/01/2561 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำรงเงินกองทุน (แนบท้ายประกาศ กธ. 3/2561)
กธ. 4 17/01/2561 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2561
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณี ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
 หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 2/2561
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ ท.ป. 4
ทจ. 4 17/01/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69 - CIS full (ประกาศ ทจ. 4/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69 - CIS annually update (ประกาศ ทจ. 4/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69 - CIS material update (ประกาศ ทจ. 4/2561)
สจ. 4 17/01/2561 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - NRI CIS (ประกาศ สจ.4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - retail ASEAN CIS (ประกาศ สจ.4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - ARFP CIS (ประกาศ สจ. 4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - foreign ETF (ประกาศ สจ. 4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Sales Report Form (ประกาศ สจ. 4/2561)
ทจ. 5 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
สช. 5 17/01/2561 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กจ. 5 17/01/2561 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
สม 6 17/01/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 48) ใช้งาน
ทจ. 6 17/01/2561 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กม. 6 17/01/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง (แนบประกาศ กม. 6/2561)
ทจ. 7 17/01/2561 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อีทีเอฟต่างประเทศ ใช้งาน
สน. 7 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สน. 8 17/01/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สน. 8/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมุลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 8/2561)
ทธ. 8 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค ใช้งาน
ทธ. 9 17/01/2561 การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สน. 9 17/01/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (UI) หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (เนบท้ายประกาศ สน. 9-2561)
ทน. 10 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สธ. 10 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สน. 11 17/01/2561 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทน. 11 17/01/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สธ. 12 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงและข้อกำหนด ใช้งาน
ทน. 12 17/01/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สธ. 13 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณี ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 2/2561
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ ท.ป. 4
ทน. 13 17/01/2561 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สธ. 14 17/01/2561 ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 14 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สจ. 15 17/01/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ตราสารหนี้ทั่วไป และคำอธิบาย (แนบประกาศ สจ. 15/2561)
ทน. 15 17/01/2561 การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
สจ. 16 17/01/2561 การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทน. 16 17/01/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สช. 17 17/01/2561 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทจ. 17 17/01/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ใช้งาน
ทจ. 18 17/01/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สจ. 18 17/01/2561 การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 19 17/01/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
1. ภาคผนวก 1 เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องปรับปรุงข้อมูลของบริษัทด้วยแบบ 69-Supplement (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ภาคผนวก 2 ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) ((แบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
8. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
10. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
12. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
14. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. แบบ 69-Pricing (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
16. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (checklist) การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด (Private Placement) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
17. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (checklist) การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (Public Offering (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
18. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
19. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ /ที่ปรึกษาทางการเงิน (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
20. แบบ 69-Supplement (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
21. แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายโดยนิติบุคคลต่างประเทศแบบ 69-FD (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
จต.(ว) 1 25/01/2561 นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การทำหน้าที่ของตัวกลาง และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แบบ factsheet) ใช้งาน
  ตารางสรุปหลักเกณฑ์  
  เอกสารแนบ 1  
  เอกสารแนบ 2  
นธ.(ว) 2 26/01/2561 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ใช้งาน
กลต.กธ.(ว) 3 12/02/2561 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ใช้งาน