สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
นจ.(ว) 1 02/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องปฏิบัติตาม ใช้งาน
กจ. 1 07/01/2563 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรานการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทจ. 1 10/01/2563 การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง ใช้งาน
นจ.(ว) 2 13/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล term fund ใช้งาน