สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
นจ.(ว) 1 02/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องปฏิบัติตาม ใช้งาน
กจ. 1 07/01/2563 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทจ. 1 10/01/2563 การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง ใช้งาน
นจ.(ว) 2 13/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล term fund ใช้งาน
สน. 1 21/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 19) ใช้งาน
สน. 2 21/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 2 21/01/2563 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สน. 3 21/01/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
ทน. 3 21/01/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 3/2563)
ทน. 4 21/01/2563 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สน. 4 21/01/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สน. 4/2563)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 4/2563)
สม. 5 21/01/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ใช้งาน
ทน. 5 21/01/2563 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทน. 6 21/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทน. 7 21/01/2563 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 6 27/01/2563 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
สน. 7 27/01/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้าย สน. 7/2563)
สม. 8 27/01/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 59) ใช้งาน
ทจ. 8 27/01/2563 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทจ. 9 27/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
นจ.(ว) 3 30/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ็อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การจัดการ การลงทุนและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมเพื่อการออม ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 1 31/01/2563 ผลการตรวจเยี่ยมสาขาธนาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งาน