สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
นจ.(ว) 1 02/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องปฏิบัติตาม ใช้งาน
กจ. 1 07/01/2563 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทจ. 1 10/01/2563 การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง ใช้งาน
นจ.(ว) 2 13/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล term fund ใช้งาน
สน. 1 21/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 19) ใช้งาน
ทน. 2 21/01/2563 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สน. 2 21/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 3 21/01/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 3/2563)
สน. 3 21/01/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
ทน. 4 21/01/2563 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สน. 4 21/01/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สน. 4/2563)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 4/2563)
ทน. 5 21/01/2563 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
สม. 5 21/01/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ใช้งาน
ทน. 6 21/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทน. 7 21/01/2563 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 6 27/01/2563 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สน. 7 27/01/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้าย สน. 7/2563)
สน. 7 27/01/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้าย สน. 7/2563)
ทจ. 8 27/01/2563 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
สม. 8 27/01/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 59) ใช้งาน
ทจ. 9 27/01/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
นจ.(ว) 3 30/01/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ็อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การจัดการ การลงทุนและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมเพื่อการออม ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 1 31/01/2563 ผลการตรวจเยี่ยมสาขาธนาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งาน
สน. 9 03/02/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ใช้งาน
ทน. 10 03/02/2563 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สน. 10 03/02/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
ทน. 11 03/02/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สช. 11 03/02/2563 การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 12 03/02/2563 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สม. 12 03/02/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 60) ใช้งาน
สท. 13 05/02/2563 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
สท. 14 05/02/2563 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 8 28/02/2563 การซักซ้อมการดำเนินการตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ใช้งาน
ทจ. 13 28/02/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 18) ใช้งาน
ทจ. 14 28/02/2563 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 15 28/02/2563 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทจ. 16 28/02/2563 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
ขส. 1 02/03/2563 โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้งาน
นจ.(ว) 4 04/03/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจประกาศเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless ใช้งาน
ที่ 9 06/03/2563 การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้งาน
กลต. 9 06/03/2563 การจัดทำประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้งาน
กด. 2 11/03/2563 การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้งาน
กจ. 3 11/03/2563 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบริษัทจำกัด ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet SME
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานผลการขาย (SME PP-issuer)
ทจ. 17 12/03/2563 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ Factsheet SME (แนบท้ายประกาศ ทจ.17/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตัวอย่างหนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (แนบท้ายประกาศ ทจ.17/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบรายงานผลการขาย (แนบท้ายประกาศ ทจ.17/2563)
กธ. 4 13/03/2563 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำรงเงินกองทุน (แนบท้ายประกาศ กธ. 4/2563)
กร. 5 13/03/2563 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สน. 15 13/03/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 15) ใช้งาน
สม. 16 13/03/2563 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อการออม ใช้งาน
สน. 17 13/03/2563 การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ กอ.(ว) 57/2563
นำส่งภาพถ่ายประกาศซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19
กอ.(ว) 57 13/03/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ใช้งาน
นป. 1 18/03/2563 แนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่นายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 18 18/03/2563 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 19 18/03/2563 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 19) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PRICING (แนบท้ายประกาศ ทจ. 19/2563)
สธ. 18 19/03/2563 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 19 19/03/2563 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนฯ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 20 19/03/2563 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
สช. 20 19/03/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 21 19/03/2563 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
สน. 21 19/03/2563 อันดับและสถาบันจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้รับประกันภัยที่สำนักงานยอมรับในการใช้กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางแสดงอันดับและสถาบันจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (financial strength rating) ที่สำนักงานยอมรับ (แนบท้ายประกาศ สน. 21/2563)
ทจ. 22 19/03/2563 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สร. 22 19/03/2563 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
สร. 23 19/03/2563 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สน. 24 19/03/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 25 19/03/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 26 19/03/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
นจ.(ว) 5 20/03/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใช้งาน
ทน. 23 20/03/2563 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ กลต.จท-3.(ว) 11/2563
นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
สร. 27 20/03/2563 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
กลต.จท-3.(ว) 11 23/03/2563 นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ใช้งาน
สน. 28 23/03/2563 การกำหนดอัตราส่วนการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว ใช้งาน
นจ.(ว) 6 24/03/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ ในช่วงภาวะผิดปกติ ใช้งาน
กจ. 7 24/03/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4 ) ใช้งาน
ทน. 24 26/03/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ใช้งาน
ทน. 25 26/03/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 17) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 (แนบท้ายประกาศที่ ทน. 25/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-retail MF (แนบท้ายประกาศที่ ทน. 25/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-AI (แนบท้ายประกาศที่ ทน. 25/2563)
ทธ. 26 26/03/2563 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
ทลธ. 27 26/03/2563 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
สน. 29 26/03/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ใช้งาน
สน. 30 26/03/2563 การผ่อนผันการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้งาน
นจ.(ว) 7 27/03/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกอง buy&hold เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ใช้งาน
กม. 8 27/03/2563 การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน ใช้งาน
ทจ. 28 27/03/2563 การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
สจ. 31 27/03/2563 การผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
สม. 32 27/03/2563 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน ใช้งาน
ทน. 29 31/03/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทน. 30 31/03/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
นจ.(ว) 8 01/04/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระบัญชีของกองทุนรวม ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 13 01/04/2563 การผ่อนผันและการประกาศการนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ใช้งาน
สม. 33 14/04/2563 มาตรการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
กร. 9 17/04/2563 การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กจ. 10 17/04/2563 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
กจ. 11 17/04/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
กธ. 12 17/04/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กต.(ว) 29/2563
การผ่อนผันการประกาศและนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทลธ. 31 17/04/2563 การขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบและการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้งาน
กลต.จท-3 18 20/04/2563 การรับรองเอกสารการแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
กลต.จท-1.(ว). 19 23/04/2563 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งาน
กลต.จท-1.(ว) 19 23/04/2563 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งาน
กลต.จท.-1. 20 30/04/2563 แนวปฏิบัติทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้งาน
สร. 34 05/05/2563 รายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
นป. 2 07/05/2563 แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน ยกเลิก
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)
กอ.(ว) 59 07/05/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ใช้งาน
กลต.จท-1.(ว) 23 12/05/2563 แนวทางการเปิดเผยจ้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
กอ.(ว) 61 21/05/2563 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ ใช้งาน
กลต.กต.(ว) 29 27/05/2563 การผ่อนผันการประกาศและนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้งาน
กธ. 13 01/06/2563 แนวทางในการพิจารณาลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
ทน. 32 02/06/2563 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
สน. 35 02/06/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 21) ใช้งาน
กลต.กส.(ว) 30 08/06/2563 การปรับกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนภายใต้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ใช้งาน
  คู่มือประชาชน การขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  
ทจ. 33 09/06/2563 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 17) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69 REIT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 33/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69 REIT (Conversion) : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 33/2563)
ทจ. 34 09/06/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56 REIT1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 34/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-REIT2 : รายงานประจาปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 34/2563)
สธ. 36 09/06/2563 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
สน. 37 09/06/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้ายประกาศ สน. 37/2563)
สน. 38 09/06/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (executive summary) (แนบท้ายประกาศ สน. 38/2563)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 38/2563)
กลต.นจ.(ว) 31 12/06/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว ใช้งาน
กค. 14 19/06/2563 การกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ใช้งาน
กค. 15 19/06/2563 การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ใช้งาน
กค. 16 19/06/2563 การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 33 22/06/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (perpetual subordinated bond) ใช้งาน
กธ. 17 23/06/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางกำหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล (แนบท้ายประกาศ กธ. 17/2563)
สธ. 39 02/07/2563 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม ใช้งาน
ทจ. 35 03/07/2563 การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
ทจ. 35 03/07/2563 การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ใช้งาน
กลต.จท-3.(ว) 34 13/07/2563 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering ใช้งาน
กลต.จท-3.(ว) 35 13/07/2563 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering ใช้งาน
ทน/จ. 36 17/07/2563 การผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
ทจ. 37 17/07/2563 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 38 17/07/2563 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 39 17/07/2563 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สร. 40 17/07/2563 การผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
ทจ. 40 17/07/2563 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 41 17/07/2563 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
สจ. 41 17/07/2563 การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน
  ตารางสรุปแนวทาง  
  แนวทาง PP วงแคบ  
  แนวทาง II&HNW  
  แนวทาง PO  
  แนวทางหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ  
  แนวทางการรายงานตามมาตรา 57  
  การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  
  แนวทางการรายงานตามมาตรา56  
  แนวทางการรายงานการผิดนัดชำระเงินและรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ของนายทะเบียน  
  แนวทางรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์  
  คู่มือการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)  
  สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS  
  หนังสือเวียน จต.(ว) 2/2563  
  คู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจำปี  
ทจ. 42 17/07/2563 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใช้งาน
สจ. 42 17/07/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แนบท้ายประกาศ สจ. 42/2563)
ทจ. 43 17/07/2563 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 20) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-PO-รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-II&HNW-MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (แบบ 69-SP) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) (แบบ 69-PO-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (แบบ 69-BASE-PO-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) แบบ 69-PRICING-SUKUK (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) (แบบ 69-II&HNW-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสาหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกและเสนอขายโดยนิติบุคคลต่างประเทศ (แบบ 69-FD) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69-FD-MTN (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2563)
สม. 43 17/07/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 61) ใช้งาน
ทจ. 44 17/07/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 19) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (แนบท้ายประกาศ ทจ. 44/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
วิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (แนบท้ายประกาศ ทจ. 44/2563)
ทธ. 45 17/07/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กธ. 18 20/07/2563 การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตให้ยุติการให้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาการให้บริการ สำหรับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
กธ. 19 20/07/2563 การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตให้ยุติการให้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาการให้บริการ สำหรับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
กธ. 20 20/07/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอยุติการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
กธ. 21 20/07/2563 การกำหนดลักษณะการประกอบการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตให้ยุติการให้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาการให้บริการ สำหรับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
สน. 44 20/07/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (HYB) : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 44/2563)
สธ. 45 20/07/2563 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
ทน. 46 20/07/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใช้งาน
สม. 46 20/07/2563 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใช้งาน
ทน. 47 20/07/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 18) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทองกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 5 : การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563)
ทจ. 48 20/07/2563 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทจ. 49 20/07/2563 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 50 20/07/2563 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทจ. 51 20/07/2563 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
นป. 3 05/08/2563 แนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2563
กธ. 22 07/08/2563 ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการซื้อกิจการ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ กธ. 22/2563)
นจ.(ว) 9 10/08/2563 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใช้งาน
กน. 23 11/08/2563 การผ่อนผันการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใช้งาน
กด. 24 17/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 47 17/08/2563 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม ใช้งาน
ทจ. 52 18/08/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของไทย (แนบท้ายประกาศ ทจ. 52/2563)
ทจ. 53 18/08/2563 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1*) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 53/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69 ASEAN*) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 53/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 53/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69 ASEAN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 53/2563)
ทจ. 54 18/08/2563 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
ทจ. 55 18/08/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (แนบท้ายประกาศ ทจ. 55/2563)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-1 One Report (แนบท้ายประกาศ ทจ. 55/2563)
นจ.(ว) 10 19/08/2563 นำส่งสำเนาประกาศแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ใช้งาน
นป. 4 20/08/2563 แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา) (แนบท้ายประกาศ นป. 4/2563)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มมาตราฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล) (แนบท้ายประกาศ นป. 4/2563)
สจ. 48 21/08/2563 ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
บัญชีแนบท้ายประกาศ : รายชื่อประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สจ. 48/2563)
ทลธ. 56 26/08/2563 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 56/2563)
สท. 1 28/08/2563 วิธีการและเงื่อนไขในการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 49 28/08/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 22) ใช้งาน
สน. 50 28/08/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ ที่ สน. 50/2563)
สน. 51 28/08/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศที่ สน. 51/2563)
สน. 52 28/08/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
สธ. 53 28/08/2563 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 54 28/08/2563 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทน. 57 28/08/2563 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ใช้งาน
ทน. 58 28/08/2563 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทน. 59 28/08/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทน. 60 28/08/2563 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
ทน. 61 28/08/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทน. 62 28/08/2563 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
สร. 57 01/09/2563 การลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
สร. 58 01/09/2563 การลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ใช้งาน
สร. 59 01/09/2563 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์ ใช้งาน
กลต.จท-2.(ว) 40 08/09/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่นำมาให้บริการจัดจำหน่าย ใช้งาน
สช. 60 08/09/2563 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สช. 61 08/09/2563 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท ใช้งาน
สธ. 62 08/09/2563 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 41 09/09/2563 การจัดให้มีศูนย์ One Stop Service ในการสอบถามข้อมูลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 42 10/09/2563 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน ใช้งาน
นจ.(ว) 11 18/09/2563 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศจำนวน 13 ฉบับ (นจ.(ว)11/2563)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (นจ.(ว)11/2563)