สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
กลต.นจ.(ว) 1 09/01/2560 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการตั้งชื่อและการเปิดเผยความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ใช้งาน
กลต.นจ.(ว) 2 09/01/2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ใช้งาน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย_2_แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (unrated+non investment grade bond)  
  สิ่งทึ่ส่งมาด้วย_3_แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (Unrated Bond-PP-วงแคบ)  
  สิ่งทึ่ส่งมาด้วย_4_แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กองเน้นลง unrated)  
นจ.(ว) 1 10/01/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน (Fund Service Platform) ใช้งาน
กธ. 1 12/01/2560 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 15/02/2560 ใช้งาน
กธ. 2 12/01/2560 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15/02/2560 ใช้งาน
กลต.นจ.(ว) 3 13/01/2560 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แนวปฏิบัติพิจารณา single fund limit สำหรับกอง infra property (กลต.นจ.(ว)3/2560)  
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_รายชื่อหนังสือเวียนที่ยกเลิก (กลต.นจ.(ว)3/2560)  
  ทน.55-2559 (รวม)_caption (กลต.นจ.(ว)3/2560)  
สธ. 1 17/01/2560 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) 15/02/2560 ใช้งาน
ทธ. 1 17/01/2560 การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 15/02/2560 ใช้งาน
ทธ. 2 17/01/2560 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) 15/02/2560 ใช้งาน
ทธ. 3 17/01/2560 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) 15/02/2560 ใช้งาน
ทธ. 4 17/01/2560 หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) 15/02/2560 ใช้งาน
กลต.นจ.(ว) 5 18/01/2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ใช้งาน
กจ. 3 23/01/2560 การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 15/02/2560 ใช้งาน
31/01/2560 กาคผนวก 1 (กลต.นจ.(ว) 7/2560) ใช้งาน
กลต.นจ.(ว) 7 31/01/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุง factsheet และหนังสือชี้ชวนให้อ่านง่าย และอยู่ในรูปแบบ machine readable ใช้งาน
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
กาคผนวก 1 (กลต.นจ.(ว) 7/2560)
สน. 2 08/02/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม 15/02/2560 ใช้งาน
กจ. 4 08/02/2560 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 15/02/2560 ใช้งาน
กจ. 5 08/02/2560 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) 15/02/2560 ใช้งาน
นป. 1 09/02/2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ใช้งาน
สธ. 3 09/02/2560 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สก. 4 09/02/2560 รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ พ.ศ. 2560 15/02/2560 ใช้งาน
ทลธ. 5 09/02/2560 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6) 15/02/2560 ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้ (ทลธ. 5-2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทลธ. 5-2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ทลธ. 5-2560)
สท. 5 09/02/2560 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
ทธ. 6 09/02/2560 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) 15/02/2560 ใช้งาน
สท. 6 09/02/2560 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
กจ. 6 10/02/2560 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 15/02/2560 ใช้งาน
สจ. 7 10/02/2560 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 18) 15/02/2560 ใช้งาน
ทจ. 7 10/02/2560 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่โดยทรัสตีผู้ออกศุกูกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล 15/02/2560 ใช้งาน
สธ. 8 10/02/2560 การรายงานผลการขายตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ 15/02/2560 ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานข้อมูลธุรกรรมการเป็นนายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้
ทจ. 8 10/02/2560 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 15) 15/02/2560 ใช้งาน
สน. 9 14/02/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทธ. 9 14/02/2560 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทธ. 10 14/02/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 10 14/02/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ใช้งาน
ทจ. 11 14/02/2560 การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 12 14/02/2560 การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 13 14/02/2560 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
15/02/2560 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและประเภทคนขาย ใช้งาน
กธ. 7 16/02/2560 การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญา ใช้งาน
กธ. 8 20/02/2560 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กธ. 9 20/02/2560 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กธ. 10 20/02/2560 การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับความเห็นชอบเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนสำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ
กธ. 11 20/02/2560 การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใช้งาน
สน. 11 20/02/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (UI) (สน. 11/2560)
กธ. 12 20/02/2560 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 12 20/02/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สน. 13 20/02/2560 ระบบงานและการรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
กม. 13 20/02/2560 การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 14 20/02/2560 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1-คำศัพท์ (ทน. 14/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2-การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (ทน. 14/2560
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 3-ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (ทน. 14/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-retail MF (ทน. 14/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-AI (ทน. 14/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-UI (ทน. 14/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-PVD (ทน. 14/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 5-การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (ทน. 14/2560)
สน. 14 20/02/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทน. 15 20/02/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
สน. 15 20/02/2560 ระบบงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญของกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
ทน. 16 20/02/2560 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 16 20/02/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทน. 17 20/02/2560 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทธ. 18 20/02/2560 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
ทน. 19 20/02/2560 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทธ. 20 20/02/2560 หลักเกณฑ์ชั่วคราวในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบแจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานของผู้ประกอบธุรกิจ
สจ. 17 21/02/2560 แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
นจ.(ว) 2 27/02/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกันได้ ใช้งาน
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 13/2560
การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2560
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8)
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560
การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2560
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2560
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
นป. 2 02/03/2560 แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางปฏิบัติในการออกและเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการ (นป. 2/2560)
สน. 18 02/03/2560 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ใช้งาน
สจ. 19 06/03/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ตราสารหนี้ทั่วไป และคำอธิบาย (สจ. 19/2560)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และคำอธิบาย (สจ. 19/2560)
สร. 20 06/03/2560 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 21 06/03/2560 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 22 06/03/2560 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ทจ. 22/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO-IFT) (ทจ. 22/2560)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT) (ทจ. 22/2560)
ทจ. 23 06/03/2560 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
ทจ. 24 06/03/2560 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 15) ใช้งาน
ทจ. 25 06/03/2560 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 26 06/03/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทช. 27 06/03/2560 คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 28 06/03/2560 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 29 06/03/2560 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 30 06/03/2560 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทจ. 31 06/03/2560 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทธ. 32 06/03/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สน. 21 15/03/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สน. 22 15/03/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทน. 33 15/03/2560 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สน. 23 16/03/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 34 16/03/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 35 16/03/2560 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
กลต.กช.(ว) 14 31/03/2560 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในระบบ fast track ใช้งาน
กธ. 14 05/04/2560 การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร (กธ. 14/2560)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร (กธ. 14/2560)
กธ. 15 05/04/2560 การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กธ. 16 05/04/2560 การผ่อนผันการดำรงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทลธ. 36 05/04/2560 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance) (ทลธ. 36/2560)
สธ. 24 20/04/2560 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ใช้งาน