กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME | การทดลองระบบ 246-2 online

ผลการค้นหาแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2 , แบบ 256-2)
ที่มีคำว่า "สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ." อยู่ในชื่อหลักทรัพย์

แบบ 246-2 (รายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่
ผ่านทุกๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมี
ผลต่อการเปลี่ยน อำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้
แบบ 256-2 (รายงานผลการซื้อหลักทรัพย์) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ  

Listed Company
แบบรายงาน
หลักทรัพย์
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย 2
sell/buy/เพิ่ม-ลด concert party/เพิ่ม-ลด ม.258
ประเภท
หลักทรัพย์ 1
%ได้มา/
จำหน่าย 2
%หลังได้มา/
จำหน่าย 2
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
หมายเหตุ3
246-2
SMK
นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์
จำหน่าย
หุ้น
-5.33
7.44
15/11/2559
 
246-2
SMK
นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์
จำหน่าย
หุ้น
-5.36
7.49
15/11/2559
 
246-2
SMK
นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์
จำหน่าย
หุ้น
-3.08
4.31
15/11/2559
 
246-2
SMK
นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์
จำหน่าย
หุ้น
-6.18
8.64
15/11/2559
 
246-2
SMK
นาง สุวิมล ชยวรประภา
จำหน่าย
หุ้น
-2.98
4.16
15/11/2559
 
246-2
SMK
นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์
จำหน่าย
หุ้น
-3.09
4.32
15/11/2559
 
246-2
SMK
บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ได้มา
หุ้น
25.02
25.02
15/11/2559
ได้รับการผ่อนผัน
246-2
SMK
นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์ นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์ นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ นาง สุวิมล ชยวรประภา นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์ นาง สิณีรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด SMK HOLDING LIMITED
เริ่มต้น concert party
หุ้น
0.00
62.38
15/11/2559
ได้รับการผ่อนผัน
246-2
SMK
นาง สิณีรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
เริ่มต้น concert party / จำหน่าย
หุ้น
0.00
14.88
05/01/2559
 
246-2
SMK
MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED
ได้มา
หุ้น
10.88
10.88
19/12/2557
 
246-2
SMK
GLOBE INSURANCE COMPANY LIMITED
จำหน่าย
หุ้น
-21.75
0.00
19/12/2557
 
246-2
SMK
LEAPFROG THAILAND HOLDINGS LIMITED
ได้มา
หุ้น
10.88
10.88
19/12/2557
 
Click ชื่อหลักทรัพย์เพื่อเรียกดูเอกสารภาพ

[ กลับไปหน้าค้นหา ]

  1  หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR)
       หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้
  2  กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย
      และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258)
  3  ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน
       ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม
       chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น
       โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์

กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)