กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  47 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)ยุพาพิน  วังวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561100,00066.38ซื้อ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)สารัชถ์  รัตนาวะดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256118/06/2561103,10067.74ซื้อซื้อในนาม Gulf Investment and Trading Pte.Ltd
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)สารัชถ์  รัตนาวะดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561200,00066.00ซื้อซื้อในนาม Gulf Investment and Trading Pte.Ltd
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(CSS)ประภาษ  ไพรสุวรรณาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256115/06/2561200,0002.24ขาย
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)ดำรงค์  วงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256119/06/2561186,9003.01ขาย
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256114/06/2561250,0001.68ซื้อ
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256115/06/2561271,0001.68ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/06/256118/06/2561250,0000.21ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256118/06/256150,0003.42ซื้อ
ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP)สิรวุฒิ  สุคันธนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561100,0005.95ซื้อ
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CSL)วนิดา  อยู่สามารถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256118/06/2561307.65ขาย
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)ศุภากร  ฉั่วศิริพัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ20/06/256115/06/25614,000,0000.44ขายทำรายการโดย นายสมารถ ฉั่วศิริพัฒนา (คู่สมรส)
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)สามารถ  ฉั่วศิริพัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256115/06/25614,000,0000.44ขาย
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/25615,000159.50ซื้อ
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE)กีรติ  พานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561300,0001.22ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20/06/256118/06/25616,20034.00ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20/06/256119/06/25618,80033.32ซื้อ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)ประทีป  ทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561768,7000.42ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)รังสรรค์  พวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256150,00016.50ซื้อ
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256110,00060.88ซื้อ
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)สุณี  เสรีภาณุผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561400,00012.57ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561150,00011.70ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)ชาตรี  พรจรรยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256114/06/25615,00011.74ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)ชาตรี  พรจรรยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/25612,00011.74ซื้อ
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)ดรงค์  หุตะจูฑะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256115/06/25612,340,0005.85ซื้อซื้อจากนายเด่นดนัย ( กรรมการ)
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)เด่นดนัย  หุตะจูฑะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256115/06/25618,200,0005.85ขายขายให้กรรมการและผู้ถือหุ้น
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)ประเสริฐ  วรรณเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256115/06/2561520,0005.85ซื้อซื้อจากนายเด่นดนัย ( กรรมการ)
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)ศศิพงษ์  ปิ่นแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256115/06/25612,340,0005.85ซื้อซื้อจากนายเด่นดนัย( กรรมการ)
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256118/06/256118,9004.97ซื้อ
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)บุญส่ง  ตันติวิญญูพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256115/06/256140,0003.12ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561200,0002.36ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256118/06/2561400,0005.53ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561700,0005.35ซื้อ
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCI)มนต์รัก  แสงศาสตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256120/06/2561107,0002.66ขาย
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCI)มนต์รัก  แสงศาสตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256120/06/2561107,0002.66ซื้อ
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCI)รุ่งโรจน์  แสงศาสตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256120/06/256110,000,0002.66ซื้อ
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256110,0002.80ซื้อ
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD)ดวงใจ  แก้วบุตตาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/25611,600,00031.69ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256125,9002.56ซื้อทำรายการโดยนายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256125,9002.56ซื้อ
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)แสงเพชร  ตันทะอธิพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256115/06/25616002.28ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ธนา  เสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/2561100,0005.65ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ปรางทิพย์  ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/06/256119/06/256170,0005.65ซื้อ
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)จิรศักย์  พรหมสาขา ณ สกลนครผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256118/06/256182,80013.00ซื้อ
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)จิรศักย์  พรหมสาขา ณ สกลนครผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256117,20013.00ซื้อ
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)พิศมัย  สายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256120,0004.10ซื้อ
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)นิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/256119/06/256130,00013.70ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง