กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  19 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KAMART)พงศ์วิวัฒน์  ทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256115/08/256150,0004.26ซื้อ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN)สมบูรณ์  ศุขีวิริยะคู่สมรสหุ้นสามัญ17/08/256115/08/256125,0003.80ขาย
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)ชนะ  โตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/08/256115/08/2561295,9000.57ซื้อ
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)ชนะ  โตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/2561114,2000.57ซื้อ
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM)สุนทรี  จรรโลงบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/25611,708,0002.00ขาย
เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR)พัชราภรณ์  จุโลทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256117/08/25615,00070.00ซื้อ
เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR)สุขุมา  ชยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256117/08/256115,00070.00ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)เชง  นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17/08/256116/08/2561178,10018.40ขาย
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)เรน ฮวา  โฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256115/08/2561100,0000.00ซื้อConversion from TWPC-R to TWPC-F
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/256120,0004.98ซื้อ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)วัลลภ  เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/256120,0004.98ซื้อ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ศรีชัย  ครุสันธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256110/08/2561100,0005.00ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/2561400,0002.36ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น217/08/256116/08/2561100,0001.37ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/256170,0002.36ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)อดิศร  ธนนันท์นราพูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256115/08/2561100,00011.70ซื้อ
เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30)ปิยะ  เตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ17/08/256114/08/2561455,7001.74ขาย
เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABICO)ชัยฉัตร  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256115/08/256176,8006.12ซื้อ
เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABICO)ชัยฉัตร  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/08/256116/08/2561136,3006.18ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง