กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME | การทดลองระบบ 246-2 online

246-2 Search [ SEC ]
แบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง
  การถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุกๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้      ยังมีต่อ...

 ค้นหาแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
 ข้อมูลที่สำนักงานได้รับรายงานตั้งแต่ปี 2546
     ค้นหาตามชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : 
   
     ค้นหาตามชื่อย่อหลักทรัพย์ : 
     
     ค้นหาตามชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :
     
     ค้นหาตามช่วงเวลา :  (กรุณาระบุช่วงวันที่ไม่เกิน 1 ปี)

วันที่ได้มา/จำหน่าย                วันที่ สนง.รับเอกสาร 

ช่วงวันที่  เดือน ปี    

ถึงวันที่    เดือน ปี