สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
ระบุปีที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [อทง. 23/2561]

(เนื่องด้วยพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการออกและเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมทั้งการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ และให้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนต่อแนวทางกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำไปสู่
การออกเกณฑ์การกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป
)
16/05/2561 30/05/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
ร่างประกาศสำนักงานว่าด้วยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน [อพษ. 22/2561 ]

(ปรับปรุงประกาศการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยบุคคลวงในให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบุคคลวงในได้ดียิ่งขึ้น
)
09/05/2561 08/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
ร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม [อจท. 21/2561]

(ร่างประกาศที่ช่วยลดอุปสรรคในการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อประชาชน โดยยกเว้นให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยได้รับการยกเว้นการขออนุญาตและการยกเว้นการยื่นแบบfilingต่อสำนักงาน
)
08/05/2561 08/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ร่างประกาศเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ [อนจ. 18/2561]

(ร่างประกาศเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจที่นำอัลกอริทึมหรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกันมาใช้ทดแทนการทำงานของบุคลากร ในการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และตัดสินใจลงทุน อาทิ การกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ระบบการติดต่อและให้บริการลูกค้า และระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจยังคงไว้ซึ่งคุณภาพในการให้บริการและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ)
07/05/2561 05/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ [อนจ. 19/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (outsource) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักงานและ/หรือผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำกับดูแลงานที่ผู้ประกอบธุรกิจ outsource และผู้รับดำเนินการในงานดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ IOSCO )
07/05/2561 05/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การส่งเสริมให้กองทุนรวมตลาดเงินเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนในการพักเงิน [อนจ. 20/2561 ]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ MMF เป็นทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องของผู้ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และบริษัทจัดการมีทางเลือกในการจัดตั้งและจัดการ MMF ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การขยายวงเงินในการชำระเงินค่าขายคืนในวันที่ T  การจัดตั้ง MMF ที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงที่ การยกเว้นการทำ suitability test กรณีขาย MMF เพียงอย่างเดียว เป็นต้น)
07/05/2561 05/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการเกี่ยวกับระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [อนธ. 17/2561]

(การเสนอหลักการเกี่ยวกับการรวบรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและการให้บริการแยกเฉพาะธุรกิจตัวกลาง (ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศ ทธ. 34/2556 และยังใช้บังคับตามบทเฉพาะกาลของประกาศ ทธ. 35/2556 แล้วนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิม  นอกจากนี้ ได้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสำหรับธุรกิจตัวกลางซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศหลายฉบับมารวมไว้เป็นฉบับเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น)
03/05/2561 04/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการออกหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหน่วยทรัสต์ของกรรมการ ผู้บริหาร ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ [อจค. 15/2561]

(กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลกองทรัสต์เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหน่วยทรัสต์ของกรรมการ ผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน)
02/05/2561 04/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการและร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล [อนจ. 16/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) ที่ประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของลูกค้า PF ที่ตนเองบริหารจัดการ (“self-custody”) และมีระบบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (“segregation of asset”) อยู่แล้ว ให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากขึ้นและไม่มีภาระเกินความจำเป็น)
02/05/2561 01/06/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP [อจต. 14/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP อาทิเช่น การกำหนดให้คณะกรรมการ CRA มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้จรรยาบรรณของ CRA ตาม IOSCO standard และการจัดให้มีสายงานบริหารความเสี่ยง (risk management function) เป็นต้น)
27/04/2561 28/05/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
หน้า : 1 | 2 | 3