Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง [อพษ. 15/ 2562]

(การเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction (“MT”)) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction (“RPT”)) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าว มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการของบริษัทจดทะเบียนที่มีความหลากหลายและซับซ้อน อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่พัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในรายการที่มีนัยสำคัญหรือรายการที่มีลักษณะขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลัก fiduciary duty สำหรับการปรับปรุงนิยามที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำนิยามที่ใช้ในหลักเกณฑ์ RPT และหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“หลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย”) มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
)
27/03/2562 27/05/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1