สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
ร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด [อนธ. 29/2561]

(ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด เพื่ออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถตัดสินใจซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้าตามกรอบที่ลูกค้ากำหนดได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความหลากหลาย โดยมี professional มาช่วยดูแลสนับสนุนการลงทุนและช่วยสร้าง wealth creation ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากขึ้น)
20/07/2561 24/08/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [อนธ. 28/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ล้มละลายและประกาศอื่นของสำนักงานในเรื่องทำนองเดียวกัน)
19/07/2561 20/08/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
ร่างแบบและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP [อจต. 27/2561]

(ร่างแบบแสดงรายการข้อมูล แบบแสดงรายการประจำปี และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP (การปรับปรุงร่างแบบแสดงรายการข้อมูล แบบแสดงรายการประจำปีและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ อาทิเช่น การเปิดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงิน การกำหนดราคาตราสารหนี้ เป็นต้น รวมถึงร่างแบบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ securitization ทั้งก่อนและภายหลังการเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard เพื่อรองรับการประเมิน FSAP)
)
11/07/2561 13/08/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ [อนธ. 26/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยเพิ่มประเภทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ผ่านการกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์  และประเภทหลักประกันที่สามารถเพิ่มอำนาจซื้อได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้ตามแผนกลยุทธ์ของตนได้ยืดหยุ่นขึ้น และใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่)
09/07/2561 24/07/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1