สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) [อจต. 52/2561]

(กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับ Green Bond ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม)
15/11/2561 29/11/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนทางอ้อมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [อจค. 48/2561]

(หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้ REIT ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น เพื่อให้ REIT สามารถควบคุมให้บริษัทย่อยปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีลงทุนโดยตรง  อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ REIT มีข้อจำกัดในการลงทุน สำนักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ REIT สามารถลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% เพื่อลดข้อจำกัดในการลงทุน และเพื่อให้ REIT ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ REIT ของต่างประเทศได้ ในขณะที่ยังมีกลไกที่สามารถควบคุมบริษัทย่อย และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน )
14/11/2561 13/12/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1-1
เอกสารแนบ 1-2
เอกสารแนบ 2-1
เอกสารแนบ 2-2
เอกสารแนบ 2-3
เอกสารแนบ 3-1
เอกสารแนบ 3-2
เอกสารแนบ 4
1. ร่างประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ร่างประกาศเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
3. ร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงาน ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ รวมถึงการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
4. ร่างแผนภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการหรือกองทุน
[อนจ. 49/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประกาศเกี่ยวกับ conflicts of interest และ proprietary trading รวมถึงปรับปรุงร่างแผนภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน พร้อมทั้งจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ รวมถึงการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระเกินควรต่อบริษัทจัดการ และมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีพัฒนาการและความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น
)
13/11/2561 13/12/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
(1) ร่างประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
(2) ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม
(3) ร่างประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
(4) ร่างประกาศเกี่ยวกับการชำระบัญชี
[อนจ. 50/2561]

(สำนักงานได้นำแนวทาง regulatory reform มาประยุกต์ใช้กับการทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกองทุนรวม ทั้งนี้ สำนักงานได้นำประเด็นข้อสังเกตจากสมาคมฯ และ บลจ. มาปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน การลงทุนและการชำระบัญชี  ซึ่งมีหลายประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามสากล เกิดความยืดหยุ่นกับ บลจ. และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ โดยยังคงรักษาสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นของเกณฑ์กับการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม)
13/11/2561 12/12/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1-1
เอกสารแนบ 1-2
เอกสารแนบ 1-3
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
ร่างประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมให้กองทุนรวมตลาดเงินเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนในการพักเงิน [อนจ. 51/2561]

(สำนักงานได้ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตลาดเงิน อาทิเช่น การจัดตั้งกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ (MMF constant NAV) การขยายวงเงินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (วันที่ T) การยกเว้นการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ของผู้ลงทุนหากผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งมีความเสี่ยงต่ำเพียงประเภทเดียว เป็นต้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการกองทุนของ บลจ. อันจะทำให้ บลจ. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้มากยิ่งขึ้น)
13/11/2561 12/12/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
หลักการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ [อนธ. 47/2561]

(การเสนอหลักการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยปรับปรุงนิยามการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากปัจจุบันที่พิจารณาจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นการพิจารณาจากจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์สะท้อนถึงบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการอย่างแท้จริง
)
06/11/2561 07/12/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการเพิ่มเติมเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม (liquidity risk management tools) [อนจ. 46/2561 ]

(การเพิ่มเติมและปรับปรุงแนวทางการใช้ liquidity risk management tools ของกองทุนรวม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ liquidity risk management tools ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน เพิ่มความเป็นธรรมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในกองทุน รวมถึงจะมีส่วนช่วยลดโอกาสเกิด systemic risk ต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจด้วย)
05/11/2561 07/12/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
แนวปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า [อนธ. 45/2561]

(ด้วยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า (e-KYC) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุน แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์ของสำนักงานในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้ในลักษณะหลักการ (principle-based) ไม่ได้กำหนดวิธีการเป็นการเฉพาะ ดังนั้น สำนักงานจึงจัดทำแนวปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้านี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจในการทำ e-KYC อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับ business model ของตนเอง หรือสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า วิธีการดังกล่าวบรรลุหลักการของสำนักงานเช่นกัน )
01/11/2561 30/11/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน แบบ leasehold หรือสัญญาแบ่งรายได้ และการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์ [อจค. 44/2561]

(การเสนอหลักการเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนแบบ leasehold หรือสัญญาแบ่งรายได้ และการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกอง 1 REIT และกอง infra เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนมากยิ่งขึ้น)
31/10/2561 30/11/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ [อพษ. 43/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัจดทะเบียนครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการจัดทำและจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ด้วยการรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้เหลือเพียงแบบเดียว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และส่งต่อสำนักงานตามกำหนดเวลาเดิมของแบบ 56-2 คือ ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านประมวลผลได้ทันที รวมทั้งลดภาระในการจัดทำและนำส่งรายงานของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
)
24/10/2561 23/11/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1 | 2