สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [อนธ. 10/2562]

(

สำนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีแนวโน้มในด้านจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า และความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโดยรวม จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจและเท่าทันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า จึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และสามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินลูกค้า ดำรงเงินกองทุนด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“NC”) เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยไม่เป็นภาระมากจนเกินไป


 

)
15/02/2562 04/03/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [อนธ. 8/2562]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้นในตลาด (information flow) และสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอและเข้าถึงได้ง่าย
)
12/02/2562 13/03/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่มีคุณภาพ [อนธ. 9/2562]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยและทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการ program trading และ portfolio advisory with execution ได้ตามความถนัด โดยไม่เป็นภาระจนเกินควร แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการประกอบธุรกิจ)
12/02/2562 13/03/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ [อพษ. 4/2562]

(สำนักงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในเรื่องที่หลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมเพียงพอให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนวิธีการยื่นแบบรายงาน (“แบบ 246-2”) เป็นระบบ online และยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปแบบ hard copy เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ machine readable เพื่อลดภาระของภาคเอกชน โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม)
07/02/2562 09/03/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม (ประเด็น fund governance) เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ [อนจ. 6/2562 ]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.124/1 ซึ่ง บลจ. ต้องจัดการกองทุนด้วยหลัก fiduciary duty และติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย รวมทั้งการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ              )
07/02/2562 22/02/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม [อนจ. 7/2562 ]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.129 ม. 129/1 ม.129/2 ม.129/3 และ ม.129/4 เพื่อให้ บลจ. สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งกำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของสำนักงานให้ชัดเจนขึ้น )
07/02/2562 22/02/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อนจ. 5/2562 ]

(กรมสรรพากรอยู่ระหว่างยกร่าง พ.ร.บ. เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม แต่จะยกเว้นภาษีให้กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น สำนักงานจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งจัดการกองทุนรวม เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว )
06/02/2562 22/02/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม(Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน(Sustainability Bond) [อจต. 3/2562]

(กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับ Social Bond และ Sustainability Bond ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาสังคม )
04/02/2562 05/03/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ร่างประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [อนธ. 2/2562]

(การปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยปรับปรุงนิยาม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” จากปัจจุบันที่กำหนดให้พิจารณาจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นการพิจารณาจากจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และกำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแก้ไขประกาศดังกล่าว)
21/01/2562 20/02/2562 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
หน้า : 1