แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
แนวทางการออกหลักเกณฑ์เพื่อยกเว้นให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีการดำเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ให้สามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องมาขออนุญาตหรือยื่นแบบไฟลิ่ง หากวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าลักษณะเงื่อนไขที่กำหนด
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
วิสาหกิจเพื่อสังคม
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม
หน่วยงานภาครัฐ
บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน / underwriter
(อื่น ๆ) ระบุ
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวจารุวรรณ เลี่ยวศรีสุข / นางเอษา ตามสกุล หน่วยงาน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6254 / 0 2263 6112 แฟกซ์ 0 2263 6254