แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยให้กองทุนสามารถร่วมลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity : PE) ได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุน และเพื่อสนับสนุนให้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนแก่กิจการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจเป็นกิจการเกิดใหม่ กิจการที่เน้นนวัตกรรม รวมถึงกิจการอื่นใดที่ต้องการเงินทุน ให้ได้รับโอกาสในการสนันสนุนด้านเงินทุนจากผู้ที่สนใจลงทุนมากยิ่งขึ้น
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทจัดการ
ตัวแทนขาย
ผู้ถือหน่วย
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายดุสิต อิชยพฤกษ์ / นางสาวนฤมล ภู่นิ่ม หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการกองทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6203 / 0 2033 9938