แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
ปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม และเพิ่มประเภทปัจจัยอ้างอิงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น
ผู้ออกตราสาร
ตัวกลางในการขาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ลงทุนสถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ลงทุนรายย่อย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวปาจรีย์ เวชชบูล / นางสิรินธร โหตกษาปน์กุล หน่วยงาน ฝ่ายตราสารหนี้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6023 / 0 2033 9508