แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ issuer จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูป VDO presentation และ PowerPoint เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน และปรับปรุงข้อกำหนดบางประการซึ่งเป็นภาระในทางปฏิบัติกับ issuer ที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท / องค์กร
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะบริษัท
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผู้ลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับจำหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวรัชมาลย์ สุจิตจร / นายไกรฤกษ์ ทิพย์สุมาลัย หน่วยงาน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6114 / 0 2263 6550