แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ outsource เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีทางเลือกในการ outsource งานจากผู้ให้บริการที่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และสามารถกำกับดูแลด้วยตนเอง (self-regulate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสำนักงานมีเครื่องมือในการกำกับดูแลผู้ให้บริการงาน central utility function เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหาย หรือกระทบกับความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนหรือผู้ลงทุนในวงกว้าง
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวณัฐศศิ ฝีมือช่าง / นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร / นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2033 4620 / 0 2263 6050 / 0 2263 6032