แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  และได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปรับปรุงเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การปรับรูปแบบองค์กรให้ CMDF เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ  การให้ตลาดหลักทรัพย์โอนทรัพย์สินเป็นทุนประเดิมให้ CMDF จำนวน 5,700 ล้านบาท และส่งเงินรายปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษี และเงินสำรองเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ รวมถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ CMDF  ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังให้ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ CMDF สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวมด้วย
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  อาชีพ / ประเภทธุรกิจ
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายจรัญ ใจชื่น หน่วยงาน ฝ่ายกำกับตลาด
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6074 แฟกซ์ 0 2263 6074