แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการปรับปรุงการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่ติดข้อจำกัดในการขอรับใบอนุญาต การปรับปรุงครั้งนี้ ยังคงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตไว้เช่นเดิม แต่เพิ่มความยืดหยุ่นให้รองรับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกประเภทในอนาคต โดยผู้ขอใบอนุญาตสามารถเลือกขอรับใบอนุญาตตามรูปแบบการทำธุรกิจของตน  นอกจากนี้ ยังปรับปรุงให้ค่าธรรมเนียมไม่เป็นภาระเกินควรต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท / องค์กร
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทประกันชีวิต
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวณัฐศศิ ฝีมือช่าง / นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2033 4620 / 0 2263 6050 แฟกซ์ 0 2033 4620 / 0 2263 6050