แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
การเสนอหลักการเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ลงทุนมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น โดยให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถตั้งนิติบุคคลผู้ให้บริการ Investment advisor เป็นตัวแทนในการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการส่งต่อคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (pass on order) ในนามของผู้ลงทุนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีบัญชีอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ลงทุนทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าดังกล่าวต่อไปได้สะดวก
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
ที่ปรึกษาการลงทุน
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวปิยะรัจน์ ศิวะเกื้อ / นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร / นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2033 9712 / 0 2263 6050 / 0 2263 6032