แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
Initial Coin Offering (ICO) เป็นการระดมทุนรูปแบบดิจิทัลที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์การเข้าถึงทุนของสตาร์ทอัพ และได้รับความนิยมจนเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ความชัดเจนในแนวทางการกำกับดูแล ICO ที่เข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนกลไกตลาด สร้างมาตรฐานในการระดมทุน  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดตัวช่วยสำหรับผู้ลงทุนในการแยก ICO เพื่อการระดมทุนอย่างแท้จริง ออกจากกรณีที่ผู้ไม่สุจริตพยายามใช้ช่องทางดังกล่าวหาประโยชน์จากประชาชน  สำนักงานจึงขอเสนอแนวทางการกำกับดูแล ICO ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปกำหนดแนวทางการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผู้ที่สนใจเป็น ICO portal
ผู้ที่สนใจระดมทุน
ผู้ลงทุนรายบุคคล
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน / underwriter
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวอัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ / นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2033 9936 / 0 2033 9627 แฟกซ์ 0 2033 9936 / 0 2033 9627