แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ Cornerstone Investor ตามประกาศที่ ทจ. 46/2559 เป็นหลักเกณฑ์ชั่วคราว ซึ่งใช้บังคับไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ (ครบกำหนดวันที่ 30 พ.ย. 2560) สำนักงานจึงจะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ Cornerstone Investor เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปแทนประกาศฉบับปัจจุบันดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องนำหุ้นที่เสนอขายไปก่อนหน้าในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (SPO) ของบริษัทจดทะเบียนมา lock-up  โดยสำนักงานได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องและจะเปิด public hearing หลักการและร่างประกาศเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว (ในกรณีที่การจัดทำร่างประกาศ CI ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ประกาศที่ ทจ. 46/2559 สิ้นผลใช้บังคับ ก็จะขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศที่ ทจ. 46/2559 ต่อไป จนกว่าการดำเนินการร่างประกาศ CI ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปจะแล้วเสร็จ)
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท / องค์กร
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ลงทุนรายย่อย
ผู้ลงทุนสถาบัน
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายทรงยศ บรรจงมณี / นางสาวนุชนาถ เดชสมบูรณ์รัตน์ / นางสาวเอมวิภา ฐาปนากรวุฒิ หน่วยงาน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6195 / 0 2033 9694 / 0 2263 6580 แฟกซ์ 0 2263 6195 / 0 2033 9694 / 0 2263 6580