แบบสำรวจความคิดเห็น
  หลักการและเหตุผล
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการประกอบธุรกิจทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริษัทหลักทรัพย์
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายย่อย
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นางสาวกุลพธู ศรคุปต์ / นางสุทธิกัญญา กาญจนสกุล หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 6071 / 02033 9979