แบบสำรวจความคิดเห็น
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้ตอบ
  ตำแหน่ง
  ชื่อบริษัท / องค์กร
  อาชีพ / ประเภทธุรกิจ
  เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  อีเมล
 
สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น
บริษัทหลักทรัพย์
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทประกันชีวิต
อื่น ๆ (ระบุ)
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
   
Verify Code

Reload

*re-Verify Code
  ข้อมูลผู้ติดต่อ : นายเก่งกาจ อิ่มสัมฤทธิ์ และ นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2695 9929 และ 0 2695 9693 แฟกซ์ 0 2695 9930