นายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
|-
การขอรับใบอนุญาต
|-
ทุนจดทะเบียน (มาตรา 96)
|-
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
|-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
|-
ผู้บริหาร/บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มาตรา 103, 104)
|-
ผู้สอบบัญชี
|-
การรายงาน
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
|-
การให้ความเห็นชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|-
Code of Conduct
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  
อื่นๆ (ธุรกิจหลักทรัพย์)
|-
การแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ และการควบรวมกิจการ (มาตรา 90)
|-
การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ (มาตรา 93)
|-
วันหยุดทำการ (มาตรา 110)
|-
การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (มาตรา 222)
|-
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 230)
|-
วิธีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
|-
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
|-
อื่นๆ
  
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
|-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี