สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
สจ. 35 01/01/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 2)
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร  
  แบบ factsheet DW  
กธ. 1 02/01/2567 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 21)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กจ. 2 02/01/2567 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 9)
กลต.จท-1(ว) 1 03/01/2567 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company)
กธ. 3 03/01/2567 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 22)
กธ. 4 03/01/2567 การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
วิธีการจัดส่งรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กลต.นร.(ว) 2 10/01/2567 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  แนวคำถาม-คำตอบสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริาัทจดทะเบียน  
นก.(ว) 1 17/01/2567 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยและการรายงาน factsheet และแบบรายงานข้อมูล PVD 16/01/2567
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ตารางแบบรายงาน PVD01 PVD3000 PVD4000  
กจ. 5 19/01/2567 การกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์
  กลต.จต.(ว) 7/2567 เรื่อง การปรับปรุงประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์  
กจ. 6 19/01/2567 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แนบท้ายประกาศ กจ. 6/2567)
นป. 1 26/01/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาสำหรับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
กลต.กด.(ว) 10 31/01/2567 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
สท. 1 16/02/2567 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น
สท. 2 16/02/2567 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขส. 2 20/02/2567 โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ขส. 2/2567
ทจ. 1 22/02/2567 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 6)
สจ. 3 22/02/2567 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที 5)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ)
  คู่มือการรายงานผลการขายอย่างย่อ  
สธ. 4 23/02/2567 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม
กลต.จต.(ว) 13 01/03/2567 นำส่งภาพถ่ายคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้
  คู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้  
สจ. 6 05/03/2567 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน
ทจ. 2 07/03/2567 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 6)
ทจ. 3 07/03/2567 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 7)
ทจ. 4 07/03/2567 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 15)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (แบบ 69-PO-SUKUK)/ (Form 69-PO-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 4/2567)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (แบบ 69-PO-MTN-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 4/2567)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) (แบบ 69-PP-SUKUK) / (Form 69-PP-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 4/2567)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (แบบ 69-PP-MTN-SUKUK) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 4/2567)
ทจ. 5 07/03/2567 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-PO-รายครั้ง)/ (Form 69-PO-single) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 5/2567)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 5/2567)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-PP-รายครั้ง)/ (Form 69-PP-single) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 5/2567)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PP-MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 5/2567)
สจ. 5 07/03/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แนบท้ายประกาศ สจ. 5/2567)
ทจ. 6 07/03/2567 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 2)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ Factsheet SME (แนบท้ายประกาศ ทจ. 6/2567)
ทจ. 7 07/03/2567 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ฉบับที่ 4)
ทธ. 8 21/03/2567 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17)
 หนังสือเวียน ที่ กลต.นป.(ว) 20/2567
นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์
กจ. 7 25/03/2567 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 10)
กลต.นป.(ว) 20 29/03/2567 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์
สม. 7 02/04/2567 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 69)
สช. 8 02/04/2567 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 13)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 13) แนบท้ายประกาศ สช. 8/2567
ทจ. 9 02/04/2567 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ทจ. 10 02/04/2567 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 22)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) แนบท้ายประกาศ ทจ. 10/2567
ทจ. 11 02/04/2567 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-PO-รายครั้ง)/ (Form 69-PO-single) แนบท้ายประกาศ ทจ. 11/2567