สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
ทจ. 1 11/01/2566 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 14)
นป. 1 11/01/2566 แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตกรณีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงและไม่มีการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทาง (guideline) การปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่่ออกใหม่ต่อประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (แนบท้ายประกาศ นป. 1/2566)
ทจ. 2 11/01/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 18)
ทจ. 3 11/01/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 11)
กธ. 1 12/01/2566 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางการจัดสรรวงเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความต้องการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเพื่อใช้ในการให้บริการ เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
นป.(ว) 1 13/01/2566 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สก. 1 03/02/2566 รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ พ.ศ. 2566
สธ. 2 06/02/2566 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม
กลต.นป.(ว) 2 09/02/2566 สรุปผลโครงการ supervisory stress test ประจำปี 2565
สอ. 3 14/02/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สท. 1 17/02/2566 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สท. 2 17/02/2566 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนหลายนายจ้าง
กจ. 2 23/02/2566 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน (ฉบับที่ 2)
กลต.นป.(ว) 5 09/03/2566 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุนนรวมในอัตราส่วนการลงทุน
กลต.นป.(ว) 6 09/03/2566 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในระบบบริหารจัดการกองทุนรวม
ทลธ. 4 22/03/2566 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 17)
นป. 2 29/03/2566 แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ (แนบท้ายประกาศ นป. 2/2566)
สธ. 4 29/03/2566 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14)
นป.(ว) 2 04/04/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ขส. 5 04/04/2566 โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ขส. 5/2566 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สน. 6 20/04/2566 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)
สน. 7 20/04/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ สน. 7/2566)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : การจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 7/2566)
สน. 8 20/04/2566 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2)
นป.(ว) 3 24/04/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards)
นป.(ว) 4 24/04/2566 นำส่งภาพถ่ายแบบรายงานและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน
ทจ. 5 25/04/2566 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 15)
ทจ. 6 25/04/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 19)
ทจ. 7 25/04/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 24)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี : แบบ 56-1 One Report / แบบ 69-1 (แนบท้ายประกาศ ทจ. 7/2566)
กจ. 3 27/04/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แนบท้ายประกาศ กจ. 3/2566)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบแจ้งการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Outsource)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (แบบ 19-2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการและบุคลากรของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (เอกสารแนบท้ายแบบ 19-2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คู่มือประชาชน : การขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหลังจากที่เคยขอหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
กจ. 4 27/04/2566 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 7)
กจ. 5 27/04/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แนบท้ายประกาศ กจ. 5/2566)
สธ. 9 06/06/2566 หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ (ออกแทนประกาศ ที่ สธ. 4/2544)
 หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 5/2566
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กธ. 6 08/06/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 20)
 หนังสือเวียน ที่ กลต.นด.(ว) 14/2566
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจ้งเตือนคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending)
นป.(ว) 5 14/06/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 13/06/2566
นป. 3 19/06/2566 แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 2)
  แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ (แนบท้ายประกาศ นป. 3/2566)  
ทจ. 8 28/06/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (ฉบับที่ 3)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (แบบ 35-FP)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สำหรับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่จำกัดขอบเขตการให้บริการไว้เฉพาะการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง (แบบ 35-FP-เพิ่มเติม)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (แบบ 35-FP2)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แนวทางการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (แบบ CFD-issuer)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แนวทางการรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (แบบ CFD-portal)
ทจ. 9 28/06/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดโดยผู้ถือหุ้น (ฉบับที่ 5)
ทธ. 10 29/06/2566 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 92-2 / 18-2 แบบขอมีสำนักงานสาขาหรือขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 92-2 / 18-3 แบบขอมีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สธ. 10 29/06/2566 การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 98 (9)-1 แบบขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทธ. 11 29/06/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบท้ายประกาศ ทธ. 11/2566)
สธ. 11 29/06/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบท้ายประกาศ สธ. 11/2566)
นป. 4 03/07/2566 แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก นป. 4/2566 แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า
 หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 7/2566
นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทําความรู้จักลูกค้า
กจ. 7 03/07/2566 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (ฉบับที่ 2)
กลต.นด.(ว) 14 03/07/2566 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจ้งเตือนคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending)
นป.(ว) 6 04/07/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นป.(ว) 7 06/07/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทําความรู้จักลูกค้า
สธ. 12 24/07/2566 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2567
ทน. 12 09/08/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 22)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 12/2566)
ทน. 13 09/08/2566 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11)
สน. 13 09/08/2566 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4)
สน. 14 09/08/2566 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet (แนบท้ายประกาศ สน. 14/2566)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : รายการและข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 14/2566)
11/08/2566 กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2566 18/08/2566
สท. 3 22/08/2566 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สท. 4 22/08/2566 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น
นป.(ว) 8 22/08/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการพัฒนากองทุนรวมอิสลาม
นป.(ว) 9 04/09/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวม และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว
ทจ. 14 05/09/2566 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3)
ทจ. 15 05/09/2566 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 3)
ทจ. 16 05/09/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 25)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (แนบท้ายประกาศ ทจ. 16/2566)
ทจ. 17 05/09/2566 การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 2)
สธ. 15 11/09/2566 การประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สธ. 16 11/09/2566 การประกอบธุรกิจอื่นของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทจ. 18 12/09/2566 การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 7)
กลต.นร.(ว) 23 12/09/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
  แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน