สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
ทธ. 1 04/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
สธ. 1 04/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สธ. 2 04/01/2561 การอนุญาตตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้งาน
ทน. 2 04/01/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF (ทน. 2/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-PVD อัตราส่วนการลงทุนของ PVD (ทน. 2/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-VAYU อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ (ทน. 2/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 5 การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (ทน. 2/2561)
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 1/2561
นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนของกองทุน
กลต.จท.(ว) 1 08/01/2561 แนวทางดำเนินการกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ปฏิบัติงานบกพร่อง ใช้งาน
สช. 3 08/01/2561 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 2 11/01/2561 การกำชับผู้ประกอบธุรกิจให้ระมัดระวังการให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ใช้งาน
นธ.(ว) 1 15/01/2561 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ใช้งาน
ทจ. 3 16/01/2561 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 3) ยกเลิก
กจ. 1 17/01/2561 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศและหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ใช้งาน
กจ. 2 17/01/2561 การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท ใช้งาน
กธ. 3 17/01/2561 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำรงเงินกองทุน (แนบท้ายประกาศ กธ. 3/2561)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2561
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงและข้อกำหนด
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงาน บลจ.-01 (สธ.12/2561) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงาน บลน.-01 (สธ.12/2561) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ บล.4_1 (สธ.12/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงาน_oper risk (สธ.12/2561)
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2561
การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 5/2561
นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน (on-going capital requirement) ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และแนวทางดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่
ทจ. 4 17/01/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69 - CIS full (ประกาศ ทจ. 4/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69 - CIS annually update (ประกาศ ทจ. 4/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 69 - CIS material update (ประกาศ ทจ. 4/2561)
สจ. 4 17/01/2561 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - NRI CIS (ประกาศ สจ.4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - retail ASEAN CIS (ประกาศ สจ.4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - ARFP CIS (ประกาศ สจ. 4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Form 35 - foreign ETF (ประกาศ สจ. 4/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Sales Report Form (ประกาศ สจ. 4/2561)
กธ. 4 17/01/2561 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2561
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณี ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
 หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 2/2561
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ ท.ป. 4
ทจ. 5 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
สช. 5 17/01/2561 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กจ. 5 17/01/2561 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทจ. 6 17/01/2561 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สม. 6 17/01/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 48) ใช้งาน
กม. 6 17/01/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง (แนบประกาศ กม. 6/2561)
ทจ. 7 17/01/2561 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อีทีเอฟต่างประเทศ ใช้งาน
สน. 7 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
ทธ. 8 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค ใช้งาน
สน. 8 17/01/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สน. 8/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมุลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 8/2561)
ทธ. 9 17/01/2561 การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สน. 9 17/01/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (UI) หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (เนบท้ายประกาศ สน. 9-2561)
ทน. 10 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สธ. 10 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทน. 11 17/01/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สน. 11 17/01/2561 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทน. 12 17/01/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สธ. 12 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงและข้อกำหนด ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงาน บลน.-01 (สธ.12/2561) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงาน บลจ.-01 (สธ.12/2561) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ บล.4_1 (สธ.12/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงาน_oper risk (สธ.12/2561)
ทน. 13 17/01/2561 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สธ. 13 17/01/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณี ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 2/2561
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ ท.ป. 4
ทน. 14 17/01/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สธ. 14 17/01/2561 ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 15 17/01/2561 การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
สจ. 15 17/01/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ตราสารหนี้ทั่วไป และคำอธิบาย (แนบประกาศ สจ. 15/2561)
ทน. 16 17/01/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สจ. 16 17/01/2561 การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ยกเลิก
ทจ. 17 17/01/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ใช้งาน
สช. 17 17/01/2561 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทจ. 18 17/01/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สจ. 18 17/01/2561 การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 19 17/01/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
1. ภาคผนวก 1 เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องปรับปรุงข้อมูลของบริษัทด้วยแบบ 69-Supplement (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ภาคผนวก 2 ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) ((แบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
8. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
10. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
12. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO-REIT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
14. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO-IFT) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. แบบ 69-Pricing (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
16. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (checklist) การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด (Private Placement) (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
17. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (checklist) การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (Public Offering (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
18. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
19. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ /ที่ปรึกษาทางการเงิน (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
20. แบบ 69-Supplement (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
21. แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายโดยนิติบุคคลต่างประเทศแบบ 69-FD (แนบประกาศ ทจ. 19/2561)
นจ.(ว) 2 19/01/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในไทย (inbound) ใช้งาน
นจ.(ว) 3 19/01/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนไทยไปเสนอขายในต่างประเทศ (outbound) ภายใต้กรอบเอเปค (ARFP) ใช้งาน
จต.(ว) 1 25/01/2561 นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การทำหน้าที่ของตัวกลาง และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แบบ factsheet) ใช้งาน
  ตารางสรุปหลักเกณฑ์  
  เอกสารแนบ 1  
  เอกสารแนบ 2  
นจ.(ว) 4 25/01/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยความเสี่ยงของกองทุนรวม และการตั้งชื่อกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
นธ.(ว) 2 26/01/2561 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ใช้งาน
สท. 19 05/02/2561 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
สท. 20 05/02/2561 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
นจ.(ว) 5 09/02/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน (on-going capital requirement) ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และแนวทางดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ ใช้งาน
กลต.กธ.(ว) 3 12/02/2561 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ใช้งาน
  เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 3/2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
ทจ. 20 19/02/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-REIT1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบประกาศ ทจ. 20/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-REIT2 : รายงานประจำปี (แนบประกาศ ทจ. 20/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-REIT3 : หนังสือรับรองงบการเงิน (แนบประกาศ ทจ. 20/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (แนบประกาศ ทจ. 20/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
FORM 56-REIT1 : Annual Registration Statement (Attach Notification Tor Jor. 20/2561)
ทจ. 21 19/02/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
สจ. 21 19/02/2561 การรายงานเหตุการณ์สำคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
ทน. 22 19/02/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 22 19/02/2561 การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใช้งาน
ทน. 23 19/02/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สร. 23 19/02/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
ทจ. 24 19/02/2561 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
สร. 24 19/02/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 25 19/02/2561 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สจ. 25 19/02/2561 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 26 19/02/2561 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DW-full : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แนบประกาศ ทจ. 26/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DW-short : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แนบประกาศ ทจ. 26/2561)
ทลธ. 27 26/02/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคลากร (แนบประกาศ ทลธ. 27/2561)
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 6/2561
นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน
กน. 7 06/03/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม ใช้งาน
กน. 8 06/03/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าผูกพันในธุรกรรมบางประเภทของกองทุนรวม ใช้งาน
ทน. 28 07/03/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 (แนบประกาศ ทน. 28/2561) (มีผลใช้บังคับ 1 เม.ย. 61)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 3 (แนบประกาศ ทน. 28/2561) (มีผลใช้บังคับ 1 เม.ย. 61)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-VAYU (แนบประกาศ ทน. 28/2561) (มีผลใช้บังคับ 1 เม.ย. 61)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 5 (แนบประกาศ ทน. 28/2561) (มีผลใช้บังคับ 1 เม.ย. 61)
นจ.(ว) 6 08/03/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน ใช้งาน
ทจ. 29 13/03/2561 การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ใช้งาน
ทจ. 30 13/03/2561 การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทจ. 31 13/03/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กลต.พษ.(ว) 5 14/03/2561 นำส่งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวทางพิจารณาการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ใช้งาน
ทน 32 26/03/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
ทจ. 33 28/03/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สจ. 26 05/04/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet DW (แนบท้ายประกาศ สจ. 26/2561)
ทจ. 34 05/04/2561 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DW-full : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 34/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DW-short : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 34/2561)
สน. 27 12/04/2561 การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทน. 35 12/04/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
ทจ. 36 18/04/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ 36/2561)
ทจ. 37 18/04/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ใช้งาน
ทก. 38 20/04/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทก. 39 20/04/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สม. 28 11/05/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ใช้งาน
กน. 9 16/05/2561 การกำหนดการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 7/2561
นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
นจ.(ว) 7 25/05/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ ที่ กน 9/2561 กลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็น PF (caption)  
  2. ตัวอย่างแผนภาพกรณีการเป็นกลุ่มกิจการเดียวกันโดยการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
สก. 29 30/05/2561 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 247-7 : แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แนบประกาศ สก. 29/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บุคคลใดได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (whitewash)
ทก. 40 30/05/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 41 30/05/2561 รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 1 01/06/2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบงานและการดำเนินการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ใช้งาน
  คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  แบบแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน  
  รายการเอกสารหลัฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
ทธ. 42 01/06/2561 การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ใช้งาน
กจ. 10 07/06/2561 การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ ใช้งาน
กธ. 11 07/06/2561 การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
กจ. 12 07/06/2561 การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม ใช้งาน
ทน. 43 11/06/2561 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทน. 44 11/06/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทน. 45 11/06/2561 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจัดการกองทุนรวม ใช้งาน
สธ. 30 25/06/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 8/2561
นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ
กลต.นธ.(ว) 8 26/06/2561 การกำชับให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าต้องมีการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักทรัพย์ ใช้งาน
นป. 1 27/06/2561 แนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่นายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ใช้งาน
นป. 2 27/06/2561 แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
นป. 2 27/06/2561 แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กน. 13 03/07/2561 การกำหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
กม. 14 03/07/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
กจ. 15 03/07/2561 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (แบบ 17-1)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานผลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองประวัติกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล
กจ. 16 03/07/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ 19-1)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการและบุคลากรของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal
กม. 17 03/07/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ใช้งาน
กลธ. 18 03/07/2561 การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบขอรับความเห็นชอบผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กธ. 19 03/07/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
สธ. 31 05/07/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ใช้งาน
สช. 32 05/07/2561 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ใช้งาน
ทลธ. 46 05/07/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
นจ.(ว) 8 06/07/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ ใช้งาน
สช. 33 09/07/2561 การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ใช้งาน
นป. 3 11/07/2561 การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ ใช้งาน
นจ.(ว) 9 11/07/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ("wealth advice") ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
1. เอกสารแนบ เรื่อง การให้บริการออกแบบการลงทุน (wealth advice) (นจ.(ว)9/2561)
สธ. 34 11/07/2561 การจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (สธ.34/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-FORMULA (สธ.34/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-NO FORMULA (สธ.34/2561)
สลธ. 35 11/07/2561 การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
สธ. 36 11/07/2561 การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
สธ. 37 11/07/2561 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
สจ. 38 16/07/2561 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (แบบ 59)
ทน. 47 16/07/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทธ. 48 16/07/2561 การกำหนดประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 111/1 ใช้งาน
น.(ว) 10 24/07/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ใช้งาน
นจ.(ว) 10 24/07/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ ใช้งาน
กธ. 20 24/07/2561 การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
กธ. 21 24/07/2561 การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แนบประกาศ กธ. 21/2561)
กธ. 22 24/07/2561 การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ใช้งาน
กธ. 23 24/07/2561 การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช้งาน
สธ. 39 24/07/2561 กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
สช. 40 26/07/2561 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
สม. 41 26/07/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 50) ใช้งาน
กลต. 10 31/07/2561 แนวทางการดำเนินการกับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานบกพร่อง ใช้งาน
สท. 42 06/08/2561 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
ทน. 49 06/08/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
กลต.คบ.(ว) 1 08/08/2561 คำแนะนำเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้งาน
สช. 43 14/08/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ สช. 43/2561)
ทน. 50 14/08/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 12 20/08/2561 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP ใช้งาน
กลต.จค.(ว) 13 07/09/2561 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สจ. 44 11/09/2561 บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (แนบท้ายประกาศ สจ. 44/2561)
สธ. 45 14/09/2561 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 7/2552
เรื่อง การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ASL ในนามบริษัทหลักทรัพย์ แทนลูกค้าบัญชีมาร์จิ้น
 หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 15/2546
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
 หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 10/2546
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนย้ายรายการซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระเงินจากบัญชีเงินสด ไปยังบัญชีมาร์จิ้น
 หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 7/2546
เรื่อง การคำนวณมูลค่าหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นประกันการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
 หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 10/2545
เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศ
 หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 9/2544
เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ
 หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 20/2541
เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ในระบบ credit balance
 หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 28/2540
เรื่อง การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในระบบ Credit Balance
ทธ. 51 14/09/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทธ. 52 14/09/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กม. 24 21/09/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 46 21/09/2561 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2562 ใช้งาน
สจ. 47 28/09/2561 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สจ. 48 28/09/2561 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สจ. 49 28/09/2561 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สจ. 50 28/09/2561 การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ holding company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แนบประกาศที่ สจ. 50/2561)
ทจ. 53 28/09/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 54 28/09/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 54/2561)
ทจ. 55 28/09/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1-F) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 55/2561)
ทจ. 56 28/09/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 57 28/09/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 51 01/10/2561 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ กลต.นธ.(ว) 28/2561
นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทจ. 58 01/10/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO) (1.แนบท้ายประกาศ ที่ ทจ. 58/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO) (2.ประกาศที่ ทจ. 58/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-Pricing (3.แนบประกาศ ทจ. 58/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-REIT) (4.แนบประกาศ ทจ. 58/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-IFT) (5.แนบประกาศ ทจ. 58/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-SPV-PO) (6.แนบท้ายประกาศ ทจ. 58/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-SPV-II&HNW) (7.แนบประกาศ ทจ. 58/2561)
ทจ. 59 01/10/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-4 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 59/2561)
ทธ. 60 01/10/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ กลต.นธ.(ว) 28/2561
นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 4/2561
ประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับของสำนักงาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบแจ้งการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 51/2561
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
กช. 25 04/10/2561 การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
กจ. 26 04/10/2561 การกำหนดผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
กจ. 26 04/10/2561 การกำหนดผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
สร. 52 04/10/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สร. 53 04/10/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สจ. 54 04/10/2561 การจัดทำรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ของกรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 59 REIT/IFT (แนบท้ายประกาศ สจ. 54/2561)
สจ. 54 04/10/2561 การจัดทำรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ของกรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 59 REIT/IFT (แนบท้ายประกาศ สจ. 54/2561)
สน. 55 05/10/2561 การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับความเห็นชอบจัดอันดับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ (แบบ จอ.1) (แนบท้ายประกาศ สน. 55/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร แนบท้ายแบบ จอ. 1 (แนบท้ายประกาศ สน. 55/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบการแจ้งขอประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ (แบบ จอ. 2) (แนบท้ายประกาศ สน. 55/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร แนบท้ายแบบ จอ. 2 (แนบท้ายประกาศ สน. 55/2561)
สจ. 56 05/10/2561 แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สจ. 57 05/10/2561 การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และการรายงานที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน
  ตารางสรุปแนวทาง (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain , REITs bond , INFRA Trust bond , หุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ , ศุกูก , Baht bond และ FX bond)  
  แนวทาง PP วงแคบ (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain , REITs bond , INFRA Trust bond , ศุกูก และ Baht bond)  
  แนวทาง II&HNW (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain , REITs bond , INFRA Trust bond , ศุกูก , Baht bond และ FX bond)  
  แนวทาง PO (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain , REITs bond , INFRA Trust bond , ศุกูก , Baht bond และ FX bond)  
  แนวทางหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ  
  แนวทางการรายงานตามมาตรา 57  
  การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  
  แนวทางการรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทรายปี  
  สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS  
  หนังสือเวียน จต.(ว) 4/2558  
  แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS และวิธีการส่งเอกสาร  
  ตารางสรุปแนวทาง (สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง , ตราสาร BASEL , พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ securitization)  
  แนวทาง PP วงแคบ (สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง , ตราสาร BASEL , พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ securitization)  
  แนวทาง II&HNW (สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง , ตราสาร BASEL , พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ securitization)  
  แนวทาง PO (สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง , ตราสาร BASEL , พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ securitization)  
สจ. 58 05/10/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และคำอธิบาย (1.แนบท้ายประกาศ สจ. 58/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ศุกูก และคำอธิบาย (2.แนบท้ายประกาศ สจ. 58/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) และคำอธิบาย (3.แนบท้ายประกาศ สจ. 58/2561)
สม. 59 05/10/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 51) ใช้งาน
สจ. 60 05/10/2561 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 61 05/10/2561 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ใช้งาน
สจ. 61 05/10/2561 การระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว ใช้งาน
ทจ. 62 05/10/2561 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ใช้งาน
ทจ. 63 05/10/2561 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท ใช้งาน
ทจ. 64 05/10/2561 การเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้งาน
ทจ. 65 05/10/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 66 05/10/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องปรับปรุงข้อมูลของบริษัทด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT (1.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (2.แนบท้ายปรกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (3.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (4.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (5.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-II&HNW : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (6.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (7.แนบท้ายประกาศ ทจ. 7/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (8.แนบท้ายประกาศ ทจ. 8/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (9.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PRICING (10.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ /ที่ปรึกษาทางการเงิน (ในลักษณะโครงการ) (11.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SUPPLEMENT (12.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-SP-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (13.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-FD (14.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PRICING-FD (15.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SUPPLEMENT-FD (16.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
ทจ. 67 05/10/2561 การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทจ. 68 05/10/2561 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทจ. 69 05/10/2561 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 : เหตุการณ์ที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกจะต้องปรับปรุงข้อมูลด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK (1.แนบท้ายประกาศ ทจ. 69/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (2.แนบท้ายประกาศ ทจ. 69/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PO-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) (3.แนบท้ายประกาศ ทจ. 69/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (4.แนบท้ายประกาศที่ ทจ. 69/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-II&HNW-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) (5.แนบท้ายประกาศ ทจ. 69/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (6.แนบท้ายประกาศ ทจ. 69/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PRICING-SUKUK (7.แนบท้ายประกาศ ทจ. 66/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK (8.แนบท้ายประกาศ ทจ. 69/2561)
จต.(ว) 5 16/10/2561 นำส่งสำเนาประกาศนำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP ใช้งาน
จต.(ว) 6 18/10/2561 นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้และการเปิดเผยข้อมูล วิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (“factsheet”) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”) ที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน
สม. 62 24/10/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 3/2561
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility
ทลธ. 70 24/10/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ ทลธ.70/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 70/2561)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้ (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 70/2561)
 หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 3/2561
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility
สจ. 63 05/11/2561 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ใช้งาน
ทจ. 71 05/11/2561 รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ใช้งาน
ทจ. 72 05/11/2561 การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
บัญชีรายชื่อบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 72/2561)
นธ.(ว) 3 09/11/2561 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility ใช้งาน
นป. 4 12/11/2561 ประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
บัญชีแนบท้ายประกาศ : รายชื่อประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ นป. 4/2561 )
นป. 4 12/11/2561 ประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 28 12/11/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) ใช้งาน
สน. 64 14/11/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
สน. 65 14/11/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (1.แนบท้ายประกาศ สน. 65/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (2.แนบท้ายประกาศ สน. 65/2561)
สน. 66 14/11/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (1.แนบท้ายประกาศ สน.66/2561)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (UI) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (2.แนบท้ายประกาศ สน. 66/2561)
สธ. 67 14/11/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทน. 73 14/11/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทน. 74 14/11/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
นป. 5 20/11/2561 แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก แนบท้ายประกาศ นป. 5/2561
ทจ. 75 20/11/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
สธ. 68 30/11/2561 การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผลการขายตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ ใช้งาน