สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
สม. 1 02/01/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) ใช้งาน
ทจ. 1 02/01/2562 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
ทจ. 2 03/01/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 17) ใช้งาน
สจ. 2 03/01/2562 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ IPO บริษัทไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ SPO normal track บริษัทไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ SPO fast track บริษัทไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ Digital IPO (paperless)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติ CFO กรณีบริษัท IPO ไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติสมุห์บัญชี กรณีบริษัท IPO ไทย
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
 หนังสือเวียน
รายละเอียดการอบรมของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจกรณี FA กับ UW คนละบริษัท (กรณีไม่ยื่นผ่านระบบ Digital IPO)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจกรณี FA กับ UW บริษัทเดียวกัน (กรณีไม่ยื่นผ่านระบบ Digital IPO)
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
แนวทางการยื่นแบบคําขออนุญาต และแบบ filing สำหรับตราสารทุน หน่วยทรัสต์ และกอง Infra
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขายหุ้น
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
ทจ. 3 03/01/2562 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-REIT แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 3/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-REIT (Conversion) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 3/2562)
สจ. 3 03/01/2562 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติ CFO กรณี primary listing
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติสมุห์บัญชี กรณี primary listing
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ IPO โดยบริษัทต่างประเทศ primary listing
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ SPO โดยบริษัทต่างประเทศ
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
 หนังสือเวียน
รายละเอียดการอบรมของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
แนวทางการยื่นแบบคําขออนุญาต และแบบ filing สำหรับตราสารทุน หน่วยทรัสต์ และกอง Infra
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
ทจ. 4 03/01/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สจ. 4 03/01/2562 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
ทจ. 5 03/01/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
สจ. 5 03/01/2562 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กธ. 1 08/01/2562 การยกเลิกประกาศว่าด้วยการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ใช้งาน
สธ. 6 08/01/2562 แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ สธ. 6/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (แนบท้ายประกาศ สธ. 6/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำอธิบายความหมายของรายการ (แนบท้ายประกาศ สธ. 6/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเมื่อนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
ทน. 6 01/02/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สน. 7 01/02/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
สน. 8 01/02/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
สน. 9 01/02/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (UI) (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2562)
สธ. 10 07/02/2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 2 08/02/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ("unit link") ใช้งาน
สธ. 11 11/02/2562 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 3 12/02/2562 ซักซ้อมรูปแบบการประกอบธุรกกิจหลักทรัพย์กรณีร่วมกันให้บริการ ใช้งาน
สจ. 12 12/02/2562 บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถรับเป็นการตอบแทนหรือในการทำธุรกรรม
สธ. 13 12/02/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ สธ. 13/2562)
สธ. 14 12/02/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
สก. 15 13/02/2562 รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ พ.ศ. 2562 ใช้งาน
นจ.(ว) 1 15/02/2562 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการจัดการและเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
นป. 1 20/02/2562 แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก แนวทางปฎิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
นป. 2 20/02/2562 แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการและระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (แนบท้าย นป. 2/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบายและระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (แนบท้าย นป. 2/2562)
ทจ. 7 20/02/2562 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-REIT แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 7/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-REIT (Conversion) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 7/2562)
ทจ. 8 20/02/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-REIT1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 8/2562)
สร. 16 20/02/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
สธ. 17 20/02/2562 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก แผนภาพบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง (1) ในข้อ 3 ของประกาศ ที่ สธ. 14/2558 (แนบท้ายประกาศ สธ. 17/2562)
สธ. 18 20/02/2562 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สท. 19 05/03/2562 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
สท. 20 05/03/2562 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
นจ.(ว) 2 08/03/2562 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลเรื่องการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 4 14/03/2562 การให้ความสำคัญกับมาตรฐานความรู้ของผู้แนะนำการลงทุน ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 5 15/03/2562 การขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขข้อตกลง/สัญญาของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนตามหนังสือเวียนที่ กลต.กข.(ว) 2/2562 และการใช้ดุลพินิจเปลี่ยนกองทุนให้กับลูกค้า ใช้งาน
ทธ. 9 19/03/2562 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
กน. 2 22/03/2562 ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2561 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ใช้งาน
กอ.(ว) 8 22/03/2562 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการผ่อนผันการจัดการลงทุนโดยการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 16/04/2562 ใช้งาน
ทจ. 10 29/03/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (แนบท้ายประกาศ ทจ.10/2562)
นป. 3 01/04/2562 แนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
กธ. 3 04/04/2562 กำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม ใช้งาน
กจ. 4 04/04/2562 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
นป. 4 09/04/2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก (แนบท้ายประกาศ นป. 4/2562)
นป. 5 09/04/2562 แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า (แนบท้ายประกาศ ที่ นป. 5/2562)
นป. 6 09/04/2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (แนบท้ายประกาศ นป. 6/2562)
ทน. 11 09/04/2562 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 12 09/04/2562 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 13 09/04/2562 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 14 09/04/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
ทน. 15 09/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ใช้งาน
ทน. 16 09/04/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 16/2562)
ทธ. 17 09/04/2562 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
ทจ. 18 09/04/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 17) ใช้งาน
ทจ. 19 09/04/2562 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
สน. 21 09/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
สน. 22 09/04/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 22/2562)
สน. 23 09/04/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
สธ. 24 09/04/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 4/2562
นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
สน. 25 09/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
สธ. 26 09/04/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ใช้งาน
สน. 27 09/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
สม. 28 09/04/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 54) ใช้งาน
ทน. 20 10/04/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-retail MF : อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-AI : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-PVD : อัตราส่วนการลงทุนของ PVD (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 4-VAYU : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 5 : การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562)
สน. 29 10/04/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สน. 29/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 29/2562)
สน. 30 10/04/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
กจ. 5 11/04/2562 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ใช้งาน
กธ. 6 11/04/2562 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
กน. 7 11/04/2562 การกำหนดการให้บริการของบริษัทนายหน้าที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
กธ. 8 11/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กลธ. 9 11/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้งาน
กลธ. 10 11/04/2562 การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 21 12/04/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (35-FP)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสำหรับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่จำกัดขอบเขตการให้บริการไว้เฉพาะการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง (35-FP)
ทจ. 22 12/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดโดยผู้ถือหุ้น (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
ทจ. 23 12/04/2562 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทธ. 24 12/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก (แนบท้ายประกาศ ทธ. 24/2562)
ทจ. 25 12/04/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 18) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 25/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-ASEAN : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 25/2562)
ทจ. 26 12/04/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-1-F : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 26/2562)
ทจ. 27 12/04/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 18) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 : เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องปรับปรุงข้อมูลของบริษัทด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-PO : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-PO-REIT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทน. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-PO-IFT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO-REIT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO-IFT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PRICING (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SUPPLEMENT (แนบท้ายประกาศ ทจ. 27/2562)
ทจ. 28 12/04/2562 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 12) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ภาคผนวก 1 : เหตุการณ์ที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกจะต้องปรับปรุงข้อมูลด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK (แนบท้ายประกาศ ทจ. 28/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PO-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 28/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-BASE-PO-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) (แนบท้ายประกาศ ทน. 28/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-PRICING-SUKUK (แนบท้ายประกาศ ทจ. 28/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK (แนบท้ายประกาศ ทจ. 28/2562)
ทจ. 29 12/04/2562 การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 30 12/04/2562 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทจ. 31 12/04/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สจ. 31 12/04/2562 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้งาน
สม. 32 12/04/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 55) ใช้งาน
สธ. 33 12/04/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
สธ. 34 12/04/2562 การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) (แนบท้ายประกาศ สธ. 34/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) (แนบท้ายประกาศ สธ. 34/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายเดือน (แบบ ดจ. 2) (แนบท้ายประกาศ สธ. 34/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (แบบ ดจ. 2) (แนบท้ายประกาศ สธ. 34/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานการคำนวณส่วนของผู้ถือหุ้น (แบบ ดจ. 3) (แนบท้ายประกาศ สธ. 34/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (แบบ ดจ. 3) (แนบท้ายประกาศ สธ. 34/2562)
สช. 35 12/04/2562 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก แนบท้ายประกาศ สช. 35/2562
สจ. 36 12/04/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ตราสารหนี้ทั่วไป และคำอธิบาย (แนบท้ายประกาศ สจ. 36/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และคำอธิบาย (แนบท้ายประกาศ สจ. 36/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) และคำอธิบาย (แนบท้ายประกาศ สจ. 36/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet ศุกูก และคำอธิบาย (แนบท้ายประกาศ สจ. 36/2562)
สจ. 37 12/04/2562 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ใช้งาน
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบอื่นนอกจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
นป. 7 19/04/2562 แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน (แนบท้ายประกาศ นป. 7/2562)
ทน. 33 19/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใช้งาน
ทน. 34 19/04/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 35 19/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 38 19/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
สน. 39 19/04/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 11) ใช้งาน
สม. 40 19/04/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 56) ใช้งาน
กธ. 11 23/04/2562 การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใช้งาน
นจ.(ว) 3 24/04/2562 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการขอแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ใช้งาน
ทน. 36 25/04/2562 การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใช้งาน
ทน. 37 25/04/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทจัดการ ใช้งาน
ทน. 38 25/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
ทน. 39 25/04/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการ ใช้งาน
ทจ. 40 25/04/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สน. 41 25/04/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใช้งาน
สน. 42 25/04/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 42/2562)
สน. 43 25/04/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
สน. 44 25/04/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (สน. 44/2562)
นจ.(ว) 4 26/04/2562 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช้งาน
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 24/2562
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 25/2559
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 26/2562
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2562
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับที่ 3)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 6/2562
แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
นจ.(ว) 5 30/04/2562 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวม ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน การชำระบัญชี และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน
สธ. 45 30/04/2562 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
นป. 8 08/05/2562 แนวทางปฏิบัติในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ใช้งาน
นจ.(ว) 6 10/05/2562 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ใช้งาน
กจ. 12 10/05/2562 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด ใช้งาน
กจ. 13 10/05/2562 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
กจ. 14 10/05/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 46 16/05/2562 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม ใช้งาน
กด. 15 17/05/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้งาน
สม. 47 17/05/2562 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน ใช้งาน
กลต.จค.(ว) 9 21/05/2562 ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งวิธีการเปิดเผยข้อมูลฯ ใช้งาน
ทน. 41 20/06/2562 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้งาน
ทน. 42 20/06/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 43 20/06/2562 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
ทน. 44 20/06/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
ทน. 45 20/06/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 13) ใช้งาน
ทน. 46 20/06/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สน. 48 20/06/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ใช้งาน
สน. 49 20/06/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10) ใช้งาน
สน. 50 20/06/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สจ. 51 25/06/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet DW (แนบท้ายประกาศ สจ. 51/2562)
กธ. 16 28/06/2562 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กค. 17 28/06/2562 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ใช้งาน
กค. 18 28/06/2562 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
สธ. 52 02/07/2562 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
กม. 19 12/07/2562 การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน ใช้งาน