สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
กลต.จท 2 07/01/2565 ประกาศหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นและประกาศหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นฯ
นจ.(ว) 1 11/01/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
  สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบ เงื่อนไข และรายละเอียดการระบุเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง  
นจ.(ว) 2 11/01/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
สม. 1 14/01/2565 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 01/02/2565
กลต.กส.(ว) 7 19/01/2565 การเปิดเผยรายงานการตรวจระบบควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
กอ.(ว) 1 24/01/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดประเภทธุรกิจระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่4) พ.ศ.2565
สท. 1 27/01/2565 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สท. 2 27/01/2565 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนหลายนายจ้าง
28/01/2565 การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565 11/02/2565
กลต.กส.(ว) 11 02/02/2565 การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงาน สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งยื่นคำขอเป็นครั้งแรก 01/02/2565
กอ.(ว) 2 08/02/2565 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท กองทุนหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน
กธ. 1 10/02/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 13)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 1/2565
การดำเนินการและตรวจสอบรายการที่มีเหตุสงสัย ว่าจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถอนหรือโอนเงิน ของลูกค้าจากบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
นป. 1 14/02/2565 การดำเนินการและตรวจสอบรายการที่มีเหตุสงสัย ว่าจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถอนหรือโอนเงิน ของลูกค้าจากบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
สธ. 2 18/02/2565 การกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
สธ. 3 18/02/2565 เงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
กธ. 2 21/02/2565 การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ กธ. 2/2565)
กธ. 3 21/02/2565 การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ กธ. 3/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัท ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
นป. 2 07/03/2565 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund)เอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัติ (แนบท้ายประกาศ นป. 2/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Practical Guidelines on Disclosure of Information for Sustainable and Responsible Investing Funds (Attachment to Practical Guidelines No. Nor.Por. 2/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
FAQ_SRI Fund (ประกาศ นป. 2-2565)
สน. 4 07/03/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)
สน. 5 07/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : การจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 5/2565)
กธ. 4 15/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14)
กธ. 5 18/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
กลต.จท-1.(ว) 22 21/03/2565 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กธ. 6 24/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่15)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายละเอียดการจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
ทก. 1 30/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
ทก. 1 30/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
ทก. 2 30/03/2565 แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ(ฉบับที่ 3)
ทก. 2 30/03/2565 แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3)
สก. 6 30/03/2565 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
สก. 6 30/03/2565 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
นจ.(ว) 3 01/04/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน 01/04/2565
สน. 7 01/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
สน. 8 01/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3)
สน. 9 01/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 3)
กลต.กต.(ว) 25 11/04/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การจัดทำและการจัดส่งแบบรายงานเงินกองทุน
สช. 10 21/04/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 6)
ทน/จ. 3 22/04/2565 การผ่อนผันการดำเนินการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
กม. 7 22/04/2565 การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
สน. 11 22/04/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 4)
สน. 12 22/04/2565 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4)
สน. 13 22/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
สน. 14 22/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4)
สม. 15 27/04/2565 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
กลต.จท-2.(ว)939/2565 กลต.จท-2.(ว)939 03/05/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565
แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ(ฉบับที่ 3)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 6/2565
หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
กลต.กอ.(ว) 28 03/05/2565 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการนำเสนอดัชนีชี้วัดต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ
ทจ. 4 16/05/2565 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
กลต.นธ.(ว) 35 19/05/2565 การจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ (แนบ กลต.นธ.(ว) 35/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไฟล์ Standard Data Format (แนบ กลต.นธ.(ว) 35/2565)
กจ. 8 02/06/2565 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 7)
ที่ 9 02/06/2565 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
กจ. 9 02/06/2565 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
ที่ 10 02/06/2565 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10)
กจ. 10 02/06/2565 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10)
กจ. 11 02/06/2565 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 6)
กจ. 12 02/06/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) 02/06/2565
กจ. 13 02/06/2565 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่ 2)
กธ. 14 02/06/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 16)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 3/2565
แนวปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อการให้คำแนะนำในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาในจัดส่งรายงานการใช้ความสามารถ ของระบบงาน (IT usage capacity) รวมทั้งจัดส่งและเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
  รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการและการใช้ความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT usage capacity) (แนบท้ายประกาศ กธ. 14/2565)  
นป. 3 07/06/2565 แนวปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อการให้คำแนะนำในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2565
ทน. 6 07/06/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4)
สช. 16 07/06/2565 การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)
สธ. 17 07/06/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10)
 หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 5/2565
นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ประเด็นคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวม และการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน (แนบท้ายประกาศ สธ.17/2565) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565)
สธ. 18 07/06/2565 การจัดให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี
สธ. 19 07/06/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาในจัดส่งรายงานการใช้ความสามารถ ของระบบงาน (IT usage capacity) รวมทั้งจัดส่งและเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
นจ.(ว) 4 10/06/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม 16/06/2565
กร. 15 10/06/2565 การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2)
กจ. 16 10/06/2565 การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับใบทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
กร. 17 10/06/2565 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2)
นจ.(ว) 5 14/06/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กลต.จท-1.(ว) 37 14/06/2565 การลงทุนหรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียน
ทน. 7 23/06/2565 การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4 )
ทน. 8 23/06/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3 )
ทจ. 9 23/06/2565 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9)
ทจ. 10 23/06/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 11)
ทน. 11 23/06/2565 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)
ทจ. 5 27/06/2565 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 2)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SME-PO : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 5/2565)
นป. 4 30/06/2565 แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ (แนบท้ายประกาศ นป. 4/2565)
สธ. 20 18/07/2565 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2566
กลต.กส.(ว) 42 27/07/2565 แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
กลต.กส.(ว) 43 27/07/2565 การให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการดำเนินการตามข้อกำหนดในเรื่องการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
กลต.ทง(ว) 44 27/07/2565 การซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
กอ.(ว) 3 08/08/2565 เรื่อง ผลการพิจารณาให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กจ. 18 09/08/2565 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
 หนังสือเวียน ที่ กลต.จท-2.(ว) 49/2565
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
ทจ. 12 10/08/2565 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 23)
สร. 21 10/08/2565 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 17)
กธ. 19 18/08/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 17)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2565
แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ที่ กธ. 19/2565
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาในการแจ้งรายละเอียดการโฆษณา ก่อนดำเนินการเผยแพร่การโฆษณา และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา รวมถึงรายละเอียดการจ้าง blogger และ influencer (แนบท้ายประกาศ กธ. 19/2565)
นป. 5 23/08/2565 แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ที่ นป. 5/2565
แนวปฎิบัติหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แนบท้าย นป. 5/2565)
ทธ. 13 23/08/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6)
สธ. 22 23/08/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กต.(ว) 47/2565
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ นป. 5/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนของการโฆษณาที่เป็นการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้บริการที่มีการระบุชื่อหรือสัญลักษณ์ของคริปโทเคอร์เรนซี
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กต.(ว) 58/2565
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กธ. 20 25/08/2565 การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
กลธ. 21 25/08/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
กลธ. 22 25/08/2565 การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 4)
กธ. 23 25/08/2565 การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
กม. 24 25/08/2565 การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)
กธ. 25 25/08/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
กธ. 26 25/08/2565 การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
กธ. 27 25/08/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แนบท้ายประกาศ กธ. 27/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (แนบท้ายประกาศ กธ. 27/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 การดำเนินการกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 (แนบท้ายประกาศ กธ. 27/2565)
กธ. 28 25/08/2565 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (แนบท้ายประกาศ กธ. 28/2565)
กธ. 29 25/08/2565 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4)
สธ. 23 02/09/2565 การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน (ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางการดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 (แนบท้ายประกาศ สธ. 23/2565)
สธ. 24 02/09/2565 การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ (ฉบับที่ 2)
สธ. 25 02/09/2565 การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3)
สธ. 26 02/09/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตารางแนบท้ายประกาศ สธ. 26/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ทน. 14 08/09/2565 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3)
สน. 27 08/09/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม
กลต.กต.(ว) 47 12/09/2565 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ นป. 5/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนของการโฆษณาที่เป็นการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้บริการที่มีการระบุชื่อหรือสัญลักษณ์ของคริปโทเคอร์เรนซี
กจ. 30 15/09/2565 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
  ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
กม. 31 15/09/2565 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  อัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และคำขอที่เกี่ยวข้อง  
กลต.จท-2.(ว) 49 19/09/2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
นจ.(ว) 6 22/09/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา ซื้อคืนของกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงประกาศนิยามผู้ลงทุนฉบับใหม่
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2565
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3)
ทจ. 15 23/09/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
  ภาคผนวก 1 บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
  ภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
  1 แนวทาง II&HNW&PO  
  2 แนวทาง PP วงแคบ  
  3 แนวทางหุ้นกู้ต่างประเทศ  
  4 แนวทางหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง  
  5 แนวทางการรายงานตามมาตรา 56  
  6 แนวทางการรายงาน ม 57  
  7 คู่มือการรายงานวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
  9 ตารางสรุปแนวทาง  
  10 สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS  
  11 คู่มือเปิดเผย use of proceeds  
  12 คู่มือการออกและเสนอขาย GSSB  
  13 คู่มือการออกและเสนอขาย SLB  
  14 แนวทางการรายงานนายทะเบียน - รายชื่อผิดนัดชำระหนี้  
  15 แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  
  16 แนวทางการรายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ  
  จต(ว) 5-2565 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ ตราสารหนี้ตามโครงการ regulatory guillotine  
  จต(ว) 6-2565 เรื่อง นำส่งคำถามที่พบบ่อย (Q&A)  
  8 ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นตราสารหนี้ผ่านระบบ  
ทจ. 16 23/09/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
  ภาคผนวก 1 บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ  
  ภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาตสำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ  
  ภาคผนวก 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ  
  1 แนวทาง II&HNW&PO  
  2 แนวทาง PP วงแคบ  
  3 แนวทางหุ้นกู้ต่างประเทศ  
  4 แนวทางหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง  
  5 แนวทางการรายงานตามมาตรา 56  
  6 แนวทางการรายงาน ม 57  
  7 คู่มือการรายงานวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
  9 ตารางสรุปแนวทาง  
  10 สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS  
  11 คู่มือเปิดเผย use of proceeds  
  12 คู่มือการออกและเสนอขาย GSSB  
  13 คู่มือการออกและเสนอขาย SLB  
  14 แนวทางการรายงานนายทะเบียน - รายชื่อผิดนัดชำระหนี้  
  15 แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  
  16 แนวทางการรายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ  
  จต(ว) 5-2565 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ ตราสารหนี้ตามโครงการ regulatory guillotine  
  จต(ว) 6-2565 เรื่อง นำส่งคำถามที่พบบ่อย (Q&A)  
  8 ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นตราสารหนี้ผ่านระบบ  
ทจ. 17 23/09/2565 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14)
  ภาคผนวก 1 ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก  
  ภาคผนวก 2 ตารางหลักเกณฑ์การ ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขาย ศุกูก  
  1 แนวทาง II&HNW&PO  
  2 แนวทาง PP วงแคบ  
  3 แนวทางหุ้นกู้ต่างประเทศ  
  4 แนวทางหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง  
  5 แนวทางการรายงานตามมาตรา 56  
  6 แนวทางการรายงาน ม 57  
  7 คู่มือการรายงานวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
  9 ตารางสรุปแนวทาง  
  10 สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS  
  11 คู่มือเปิดเผย use of proceeds  
  12 คู่มือการออกและเสนอขาย GSSB  
  13 คู่มือการออกและเสนอขาย SLB  
  14 แนวทางการรายงานนายทะเบียน - รายชื่อผิดนัดชำระหนี้  
  15 แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  
  16 แนวทางการรายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ  
  จต(ว) 5-2565 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ ตราสารหนี้ตามโครงการ regulatory guillotine  
  จต(ว) 6-2565 เรื่อง นำส่งคำถามที่พบบ่อย (Q&A)  
  8 ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นตราสารหนี้ผ่านระบบ  
ทจ. 18 23/09/2565 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่โดยทรัสตีผู้ออกศุกูกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 2)
ทจ. 19 23/09/2565 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย ตราสารหนี้
  ภาคผนวก 1 ตารางการยื่นแบบและระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย ตราสารหนี้  
  ภาคผนวก 2 ตารางหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล  
  แบบ 69-PP-รายครั้ง  
  แบบ 69-PP-MTN  
  แบบ 69-PO-รายครั้ง  
  แบบ 69-PO-MTN  
  แบบ 69-SN  
  แบบ 69-FD  
  แบบ 69-FD-MTN  
  แบบ 69-PP-SUKUK  
  แบบ 69-PP-MTN-SUKUK  
  แบบ 69-PO-SUKUK  
  แบบ 69-PO-MTN-SUKUK  
ทจ. 20 23/09/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 7)
  3 แนวทางหุ้นกู้ต่างประเทศ  
  6 แนวทางการรายงาน ม 57  
  7 คู่มือการรายงานวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
  8 ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นตราสารหนี้ผ่าน IPOS  
  9 ตารางสรุปแนวทาง  
  10 สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS  
  11 คู่มือเปิดเผย use of proceeds  
  12 คู่มือการออกและเสนอขาย GSSB  
  13 คู่มือการออกและเสนอขาย SLB  
  14 แนวทางการรายงานนายทะเบียน - รายชื่อผิดนัดชำระหนี้  
  15 แนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  
  16 แนวทางการรายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ  
ทจ. 21 23/09/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 23)
  ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  
  วิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ  
ทจ. 22 23/09/2565 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่
สจ. 28 23/09/2565 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก (ฉบับที่ 3)
สจ. 29 23/09/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)  
สจ. 30 23/09/2565 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 13)
สม. 31 23/09/2565 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66)
สจ. 32 23/09/2565 การจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ และการรายงานการโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
สจ. 33 23/09/2565 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4)
สจ. 34 23/09/2565 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
สจ. 35 23/09/2565 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
  ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
สจ. 36 23/09/2565 การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว
นป. 6 28/09/2565 แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ (แนบท้ายประกาศ นป. 6/2565)
นป. 7 28/09/2565 แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : แนบท้ายประกาศที่ นป. 7/2565
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ประเด็นคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) (ประมวลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565)
ทธ. 23 28/09/2565 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 16)
สธ. 37 28/09/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 13)
สธ. 38 28/09/2565 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศที่ สธ. 38/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 : การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance) (แนบท้ายประกาศที่ สธ. 38/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security) (แนบท้ายประกาศที่ สธ. 38/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 4 : การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) (แนบท้ายประกาศที่ สธ. 38/2565)
สธ. 39 28/09/2565 การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)
ทธ. 24 29/09/2565 การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน และการให้คำปรึกษาหรือการให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทอื่น
สธ. 40 29/09/2565 การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์
สธ. 41 29/09/2565 การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)
กจ. 32 05/10/2565 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกัด
ทจ. 25 06/10/2565 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ Factsheet SME : ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท.......... (แนบท้ายประกาศ ทจ. 25/2565)
ทจ. 26 06/10/2565 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 3)
ทจ. 27 06/10/2565 การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4)
สจ. 42 11/10/2565 การจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565
  คู่มือประชาชนการขอจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  
  แนวปฏิบัติการจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  
สธ. 43 11/10/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
กลต.กต.(ว) 58 19/10/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กร. 33 12/11/2565 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (ฉบับที่ 3)