สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
สจ. 1 04/01/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แนบท้ายประกาศ สจ. 1/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet DW (แนบท้ายประกาศ สจ. 1/2564)
ทจ. 1 04/01/2564 การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย 08/01/2564
สจ. 2 04/01/2564 การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)
ทจ. 2 04/01/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 21)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 2/2564)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 2/2564)
สธ. 3 06/01/2564 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)
ทจ. 3 12/01/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 18)
สร. 4 12/01/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 12)
สธ. 5 12/01/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8)
ทจ. 4 15/01/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5)
ทจ. 5 15/01/2564 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
สธ. 6 15/01/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9)
ทจ. 6 15/01/2564 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4)
ทจ. 7 15/01/2564 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 4)
ทจ. 8 15/01/2564 การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 6)
ทน. 9 20/01/2564 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 20)
ทน/จ. 10 21/01/2564 การผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สร. 7 21/01/2564 การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี และการผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สน. 8 22/01/2564 การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
กลต.นจ.(ว) 1 27/01/2564 ความร่วมมือด้านการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย HK-TH MRF MoU (กลต.นจ.(ว)1/2564)
กธ/น. 2 29/01/2564 การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6)
กธ. 1 29/01/2564 การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3)
กม. 3 29/01/2564 การคำนวณและชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท
สน. 9 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 : กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : การจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 4 : การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 5 : การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 6 : กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 7 : การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 8 : การเลิกกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 9 : หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
สน. 10 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
สน. 11 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทน. 11 29/01/2564 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ทน. 12 29/01/2564 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3)
ทน. 13 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5)
ทลธ. 14 29/01/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 13)
สธ. 12 02/02/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า (ฉบับที่ 2)
กร. 4 11/02/2564 การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 5)
กร. 5 11/02/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์
กจ. 6 11/02/2564 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 5)
สก. 13 18/02/2564 รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ พ.ศ. 2564
กลต.นธ.(ว) 4 03/03/2564 ขอให้ร่วมมือดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการธุรกรรมาทงการเงินของคนพิการ