สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
สม. 1 02/01/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) ใช้งาน
ทจ. 1 02/01/2562 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 9) ใช้งาน
ทจ. 2 03/01/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 17) ใช้งาน
สจ. 2 03/01/2562 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ IPO บริษัทไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ SPO normal track บริษัทไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ SPO fast track บริษัทไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ Digital IPO (paperless)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติ CFO กรณีบริษัท IPO ไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติสมุห์บัญชี กรณีบริษัท IPO ไทย
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
 หนังสือเวียน
รายละเอียดการอบรมของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจกรณี FA กับ UW คนละบริษัท (กรณีไม่ยื่นผ่านระบบ Digital IPO)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจกรณี FA กับ UW บริษัทเดียวกัน (กรณีไม่ยื่นผ่านระบบ Digital IPO)
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
แนวทางการยื่นแบบคําขออนุญาต และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (“แบบ filing”) ตราสารทุน
ทจ. 3 03/01/2562 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ใช้งาน
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-REIT แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 3/2562)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-REIT (Conversion) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 3/2562)
สจ. 3 03/01/2562 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติ CFO กรณี primary listing
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองคุณสมบัติสมุห์บัญชี กรณี primary listing
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณพ์ IPO โดยบริษัทต่างประเทศ primary listing
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ SPO โดยบริษัทต่างประเทศ
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
 หนังสือเวียน
รายละเอียดการอบรมของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO
ทจ. 4 03/01/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ใช้งาน
สจ. 4 03/01/2562 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ใช้งาน
สจ. 5 03/01/2562 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ใช้งาน
ทจ. 5 03/01/2562 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ใช้งาน
กธ. 1 08/01/2562 การยกเลิกประกาศว่าด้วยการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ใช้งาน
สธ. 6 08/01/2562 แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ สธ. 6/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (แนบท้ายประกาศ สธ. 6/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำอธิบายความหมายของรายการ (แนบท้ายประกาศ สธ. 6/2562)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเมื่อนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
ทน. 6 01/02/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
สน. 7 01/02/2562 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ใช้งาน
สน. 8 01/02/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ใช้งาน
สน. 9 01/02/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 5) ใช้งาน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 123-1 (UI) (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2562)
สธ. 10 07/02/2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้งาน
กลต.กข.(ว) 2 08/02/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ("unit link") ใช้งาน
สธ. 11 11/02/2562 การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม ใช้งาน
กลต.นธ.(ว) 3 12/02/2562 ซักซ้อมรูปแบบการประกอบธุรกกิจหลักทรัพย์กรณีร่วมกันให้บริการ ใช้งาน