สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
สจ. 1 04/01/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แนบท้ายประกาศ สจ. 1/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ Factsheet DW (แนบท้ายประกาศ สจ. 1/2564)
ทจ. 1 04/01/2564 การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย 08/01/2564
สจ. 2 04/01/2564 การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)
ทจ. 2 04/01/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 21)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 2/2564)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 2/2564)
สธ. 3 06/01/2564 วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)
ทจ. 3 12/01/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 18)
สร. 4 12/01/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 12)
สธ. 5 12/01/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8)
ทจ. 4 15/01/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5)
ทจ. 5 15/01/2564 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
สธ. 6 15/01/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9)
ทจ. 6 15/01/2564 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4)
ทจ. 7 15/01/2564 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 4)
ทจ. 8 15/01/2564 การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 6)
ทน. 9 20/01/2564 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 20)
ทน/จ. 10 21/01/2564 การผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สร. 7 21/01/2564 การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี และการผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
นจ.(ว) 1 22/01/2564 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุญาตให้กองทุนส่วนบุคคลสามารถเข้าทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
นจ.(ว) 2 22/01/2564 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการใช้สิทธิของกองทุนรวมจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์
สน. 8 22/01/2564 การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
กลต.นจ.(ว) 1 27/01/2564 ความร่วมมือด้านการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย HK-TH MRF MoU (กลต.นจ.(ว)1/2564)
กธ/น. 2 29/01/2564 การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6)
กธ. 1 29/01/2564 การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3)
กม. 3 29/01/2564 การคำนวณและชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท
สน. 9 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 : กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : การจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 4 : การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 5 : การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 6 : กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 7 : การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 8 : การเลิกกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 9 : หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 9/2564)
สน. 10 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
สน. 11 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทน. 11 29/01/2564 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ทน. 12 29/01/2564 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3)
ทน. 13 29/01/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5)
ทลธ. 14 29/01/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 13)
สธ. 12 02/02/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า (ฉบับที่ 2)
กร. 4 11/02/2564 การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 5)
กร. 5 11/02/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์
กจ. 6 11/02/2564 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับที่ 5)
กลต.จท-1.(ว)3/2564 กลต.จท-1.(ว)3 16/02/2564 การเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  แนวคำถามคำตอบเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (003)  
  แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
นจ.(ว) 3 18/02/2564 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุน
สก. 13 18/02/2564 รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ พ.ศ. 2564
กลต.นธ.(ว) 4 03/03/2564 ขอให้ร่วมมือดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ
สม. 14 04/03/2564 การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ทลธ. 15 04/03/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 14)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 15/2564)
ทน. 16 04/03/2564 การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2)
ทจ. 17 04/03/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8)
ทจ. 18 09/03/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)
ทจ. 19 09/03/2564 การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 6)
ทจ. 20 09/03/2564 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5)
ทจ. 21 09/03/2564 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 5)
ทจ. 22 09/03/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 6)
ทจ. 23 09/03/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)
สจ. 15 10/03/2564 แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
  แนวทางยื่นแบบคำขอ และแบบ fling บนเว็บไซต์  
  คู่มือสำหรับประชาชนการออกเสนอขาย warrant  
สจ. 16 10/03/2564 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ [N]  
  แนวทางยื่นแบบคำขอ และแบบ fling บนเว็บไซต์ (เติม share swap)  
สม. 17 10/03/2564 มาตรการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สม. 18 10/03/2564 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรับรองเพื่อขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) หรือค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับค่าใช้จ่ายการจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ทจ. 24 10/03/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 21)
ทจ. 25 10/03/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 13)
ทจ. 26 10/03/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 9)
ทลธ. 27 12/03/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 15)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 27/2564)
สช. 19 26/03/2564 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 9)
กธ. 7 31/03/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 8)
กลต.กส.(ว) 9 07/04/2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
กน. 8 08/04/2564 การผ่อนผันการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
กธ. 9 08/04/2564 กำหนดเวลาการหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
กธ. 10 08/04/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 9)
สร. 20 09/04/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 13)
ทจ. 28 09/04/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 19)
  แบบ 69-REIT : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 28/2564)  
  แบบ 69-REIT (Conversion) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 28/2564)  
ทจ. 29 09/04/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9)
  แบบ 56-REIT1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 29/2564)  
  แบบ 56-REIT2 : รายงานประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 29/2564)  
กลต.จท-1(ว).11/2564 กลต.จท-1(ว).11 16/04/2564 ลดความเสี่ยงจากการเผยแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19
กลต.นธ.(ว) 12 16/04/2564 ลดความเสี่ยงของแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19
กจ. 11 19/04/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 6)
  โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (แนบท้ายประกาศ กจ. 11/2564)  
กธ. 12 19/04/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบประกาศ กธ. 12/2564)
สธ. 21 20/04/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบท้ายประกาศ สธ. 21/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 : รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน (แนบท้ายประกาศ สธ. 21/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง (แนบท้ายประกาศ สธ. 21/2564)
ทธ. 30 20/04/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 1 : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 : รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสานักงาน (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564)
สจ. 22 22/04/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แนบท้ายประกาศ สจ. 22/2564)  
กม. 13 27/04/2564 การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
สจ. 23 27/04/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร(ฉบับที่ 2)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (แนบประกาศ สจ. 23/2564)
สม. 24 27/04/2564 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
ทจ. 31 27/04/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่
ทจ. 32 27/04/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7)
ทจ. 33 27/04/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 22)
  แบบ 69-PO-MTN : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แนบประกาศ ทจ 33/2564)  
  แบบ 69-II&HNW-MTN : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แนบประกาศ ทจ. 33/2564)  
  แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบประกาศ ทจ 33/2564)  
  แบบ 69-PO-รายครั้ง : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แนบประกาศ ทจ 33/2564)  
ทจ. 34 29/04/2564 การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สน. 25 05/05/2564 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
สร. 26 05/05/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 14)
สร. 27 05/05/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6)
ทจ. 35 05/05/2564 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10)
ทจ. 36 05/05/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 14)
ทน. 37 05/05/2564 การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
ทน. 38 05/05/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2)
ทจ. 39 05/05/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 20)
ทจ. 40 05/05/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8)
กลต.นธ.(ว) 16 07/05/2564 การเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สน. 28 10/05/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2)
  ภาคผนวก 5 : การควบกองทุนและการรวมกองทุน (แนบท้าย สน. 28/2564)  
  ภาคผนวก 8 : การเลิกกองทุน (แนบท้าย สน. 28/2564)  
สน. 29 10/05/2564 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
สน. 30 10/05/2564 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 15)
  แบบ 123-1 (แนบท้าย สน. 30/2564)  
นจ.(ว) 4 14/05/2564 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำส่งข้อมูลเพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
นจ.(ว) 5 14/05/2564 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม
สน. 31 21/05/2564 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 123-1 HK-TH MRF_factsheet (ประกาศ สน. 31-2564)
ทน. 41 21/05/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการกองทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาจีนและไทย
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
Form 35 - HK-TH MRF (ประกาศ ทน. 41-2564)
ทน. 42 21/05/2564 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
สร. 32 24/05/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 15)
สร. 33 24/05/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด
ทจ. 43 24/05/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 21)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-Private REIT แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 43/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำรับรองของผู้ขออุนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด
ทจ. 44 24/05/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 10)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบรายงานประจำปี-Private REIT (แนบท้ายประกาศ ทจ. 44/2564)
กม. 14 31/05/2564 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
  ตารางอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และคำขอที่เกี่ยวข้อง (แนบประกาศ กม. 14/2564)  
สม. 34 31/05/2564 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 62)
ทจ. 45 31/05/2564 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 35-DR-1 : แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบ 35-DR-2 : แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DR : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-DR Reissue : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 56-DR : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564)
นป. 1 01/06/2564 การยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง โครงการทดสอบนวัตกรรมในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC Regulatory Sandbox)
สจ. 35 02/06/2564 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 11)
สจ. 36 02/06/2564 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2)
สจ. 37 02/06/2564 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต
04/06/2564 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
กค. 15 04/06/2564 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3)
กธ. 17 04/06/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 10)
ทค. 46 04/06/2564 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)
กธ. 18 10/06/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11)
สร. 38 11/06/2564 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 16)
สธ. 39 11/06/2564 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10)
ทจ. 47 11/06/2564 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 22)
นจ.(ว) 6 14/06/2564 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. สรุปหลักเกณฑ์ HK-TH MRF  
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้อง  
สช. 40 14/06/2564 การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 3)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
คำแนะนำการกรอกข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
15/06/2564 แนวทางการจัดส่งรายงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด 16/06/2564
15/06/2564 แนวทางการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ และการขอผ่อนผันการถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด 16/06/2564
ทจ.48/2564 ทจ.48 16/06/2564 พฤติการณ์อันควรสงสัยซึ่งผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา 89/25 และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว
ทจ. 48 16/06/2564 พฤติการณ์อันควรสงสัยซึ่งผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา 89/25 และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว
นป. 2 22/06/2564 แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม
  ภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม (แนบท้าย นป. 2/2564)  
สน. 41 22/06/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3)
  ภาคผนวก 6 : การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (แนบท้าย สน. 41/2564)  
ทน. 49 22/06/2564 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2)