สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
สารบัญประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ปี พ.ศ ที่ออก     
ทุกประเภท
กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือเวียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เรื่อง ดูเอกสาร วันลงราชกิจจาฯ สถานะ
กลต.จท 2 07/01/2565 ประกาศหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นและประกาศหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นฯ
นจ.(ว) 1 11/01/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
  สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบ เงื่อนไข และรายละเอียดการระบุเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง  
นจ.(ว) 2 11/01/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
สม. 1 14/01/2565 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 01/02/2565
กลต.กส.(ว) 7 19/01/2565 การเปิดเผยรายงานการตรวจระบบควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
กอ.(ว) 1 24/01/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดประเภทธุรกิจระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่4) พ.ศ.2565
สท. 1 27/01/2565 การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สท. 2 27/01/2565 การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนหลายนายจ้าง
28/01/2565 การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565 11/02/2565
กลต.กส.(ว) 11 02/02/2565 การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงาน สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งยื่นคำขอเป็นครั้งแรก 01/02/2565
กธ. 1 10/02/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 13)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 1/2565
การดำเนินการและตรวจสอบรายการที่มีเหตุสงสัย ว่าจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถอนหรือโอนเงิน ของลูกค้าจากบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
นป. 1 14/02/2565 การดำเนินการและตรวจสอบรายการที่มีเหตุสงสัย ว่าจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถอนหรือโอนเงิน ของลูกค้าจากบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
สธ. 2 18/02/2565 การกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
สธ. 3 18/02/2565 เงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
กธ. 2 21/02/2565 การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. 2565
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ กธ. 2/2565)
กธ. 3 21/02/2565 การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ กธ. 3/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัท ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
นป. 2 07/03/2565 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund)เอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัติ (แนบท้ายประกาศ นป. 2/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
FAQ_SRI Fund (ประกาศ นป. 2-2565)
ที่ 4 07/03/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)
สน. 5 07/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 3 : การจัดทำและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม (แนบท้ายประกาศ สน. 5/2565)
กธ. 4 15/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14)
กธ. 5 18/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
กลต.จท-1.(ว) 22 21/03/2565 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กธ. 6 24/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่15)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
รายละเอียดการจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
ทก. 1 30/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
ทก. 1 30/03/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
ทก. 2 30/03/2565 แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ(ฉบับที่ 3)
ทก. 2 30/03/2565 แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3)
สก. 6 30/03/2565 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
สก. 6 30/03/2565 หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
นจ.(ว) 3 01/04/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน 01/04/2565
สน. 7 01/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
สน. 8 01/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3)
สน. 9 01/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 3)
กลต.กต.(ว) 25 11/04/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การจัดทำและการจัดส่งแบบรายงานเงินกองทุน
สช. 10 21/04/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 6)
ทน/จ. 3 22/04/2565 การผ่อนผันการดำเนินการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
กม. 7 22/04/2565 การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
สน. 11 22/04/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 4)
สน. 12 22/04/2565 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4)
สน. 13 22/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
สน. 14 22/04/2565 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4)
สม. 15 27/04/2565 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
กลต.จท-2.(ว)939/2565 กลต.จท-2.(ว)939 03/05/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565
แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ(ฉบับที่ 3)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 6/2565
หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
กลต.กอ.(ว) 28 03/05/2565 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการนำเสนอดัชนีชี้วัดต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ
ทจ. 4 16/05/2565 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
กลต.นธ.(ว) 35 19/05/2565 การจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ (แนบ กลต.นธ.(ว) 35/2565)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไฟล์ Standard Data Format (แนบ กลต.นธ.(ว) 35/2565)
ที่ 9 02/06/2565 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
ที่ 10 02/06/2565 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10)
ทน. 6 07/06/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4)
สช. 16 07/06/2565 การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)
สธ. 17 07/06/2565 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10)
 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม
ประเด็นคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวม และการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน (แนบท้ายประกาศ สธ.17/2565) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565)
นจ.(ว) 4 10/06/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม 16/06/2565
นจ.(ว) 5 14/06/2565 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กลต.จท-1.(ว) 37 14/06/2565 การลงทุนหรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียน
ทจ. 5 27/06/2565 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 2)
 รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แบบ 69-SME-PO : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 5/2565)