การยื่นคำขอ-ส่งแบบรายงานและบริการออนไลน์ - ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
 
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
เพิ่มกรรมการและผู้บริหาร
 แก้ไขข้อมูล
 สั่งพิมพ์แบบแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
 แจ้งการพ้นจากตำแหน่ง
 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่ง
 ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร
 เมนูหลัก

 

 

ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

minsec.gif (1432 bytes)      เข้าสู่ระบบ
Login Name :
Password :
ชื่อ-สกุลผู้ป้อนข้อมูล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :

        ระบุสูงสุด 2 mail ต.ย.name@yourdomain.com,name1@yourdomain.com

คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้ง Acrobat Reader สำหรับเรียกดูเอกสาร PDF (พิมพ์แบบคำขอ)

หมายเหตุ :

       การแสดงรายชื่อบุคคลไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น มิได้เป็นการรับรองว่ากรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การแสดงรายชื่อดังกล่าวมิใช่การให้ความเห็นชอบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แต่อย่างใด
       ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่า กรรมการหรือผู้บริหารรายใดที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับดังกล่าว สำนักงานอาจถอนรายชื่อบุคคลนั้นออกจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
       นอกจากการถอนรายชื่อเนื่องจากการมีลักษณะลักษณะขาดความน่าไว้วางใจดังกล่าว สำนักงานจะยกเลิกการแสดงรายชื่อบุคคลไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในกรณีที่ กรรมการหรือผู้บริหารตาย หรือ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งหรือบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานดังกล่าว สำนักงานอาจไม่ยกเลิกการแสดงรายชื่อ หากกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ได้แจ้งชื่อกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น เพื่อแสดงไว้ใน ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 02-033-9999