สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
หลักการแนวทางการอนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) [อนจ. 3/2561]

(ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยให้กองทุนสามารถร่วมลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity : PE) ได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุน และเพื่อสนับสนุนให้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนแก่กิจการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจเป็นกิจการเกิดใหม่ กิจการที่เน้นนวัตกรรม รวมถึงกิจการอื่นใดที่ต้องการเงินทุน ให้ได้รับโอกาสในการสนันสนุนด้านเงินทุนจากผู้ที่สนใจลงทุนมากยิ่งขึ้น )
26/01/2561 27/02/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ [อจต. 2/2561]

(ปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม และเพิ่มประเภทปัจจัยอ้างอิงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน )
25/01/2561 26/02/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ [อจท. 1/2561]

(ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ issuer จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูป VDO presentation และ PowerPoint เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน และปรับปรุงข้อกำหนดบางประการซึ่งเป็นภาระในทางปฏิบัติกับ issuer ที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ)
22/01/2561 21/02/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1