สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for Institutional Investors) [อนจ. 18/2560]

(กำหนดหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันของไทยอย่างมีธรรมาภิบาลตามแนวทางสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการแสดงความพร้อมของผู้ลงทุนสถาบันของไทยในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Investment) )
21/06/2560 21/07/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่เป็นอิสระ (independent LBDU) [อนจ. 16/2560 ]

(การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับ LBDU ที่สามารถแสดงได้ว่ามีความเป็นอิสระในการให้คำแนะนำและเสนอขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนที่มีความตั้งใจในการให้บริการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเข้ามาในตลาดทุน)
09/06/2560 11/07/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน (on-going capital requirement) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และแนวทางดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด [อนจ. 17/2560 ]

(ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ on-going capital requirement ของ บลจ. และ บลน. และแนวทางดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการมีทุนเพียงพอ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบที่มีต่อลูกค้า ผู้ประกอบการรายอื่น รวมถึงตลาดทุนโดยรวม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนได้อีกด้วย)
09/06/2560 11/07/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การแก้ไขหลักเกณฑ์รองรับการให้หรือโอนย้ายข้อมูลของลูกค้า (data portability) [อนธ. 15/2560]

(เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามความประสงค์ของลูกค้าในการขอรับข้อมูลของตนหรือโอนย้ายข้อมูลของตนไปยังบุคคลอื่นตามความประสงค์ของลูกค้าในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ และภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  )
08/06/2560 07/07/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1