สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ [อจท. 3 /2560]

(ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับ RP และผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น)
28/03/2560 28/04/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
หน้า : 1