สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
การแก้ไขหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ [อนธ. 19/2560]

(ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital - “NC”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ (1) ดำรงเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (2) มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยลดความผันผวนของเงินกองทุน โดยไม่สร้างความเสี่ยงต่อระบบโดยรวมมากเกินไป และ (3) ลดภาระในการสำรองเงินกองทุนสำหรับหนี้สินที่ได้มีการวางหลักประกันการชำระหนี้ไว้แล้ว)
12/07/2560 11/08/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1