สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
ร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการทำหน้าที่ของตัวกลาง [อจต. 39/2560]

(ปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อให้การกำกับดูแลการระดมทุนแต่ละช่องทางมีความเหมาะสม สะดวก คล่องตัว และรองรับความต้องการของ issuerได้อย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกันปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการคุ้มครองผู้ลงทุนตามประเภทผู้ลงทุนในแต่ละช่องทางการระดมทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น)
17/11/2560 17/12/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
การแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund (CMDF)) [อกต. 38/2560]

(จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  และได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปรับปรุงเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การปรับรูปแบบองค์กรให้ CMDF เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ  การให้ตลาดหลักทรัพย์โอนทรัพย์สินเป็นทุนประเดิมให้ CMDF จำนวน 5,700 ล้านบาท และส่งเงินรายปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษี และเงินสำรองเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ รวมถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ CMDF  ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังให้ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ CMDF สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจำเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวมด้วย)
13/11/2560 28/11/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
ภาคผนวก (ผลการรับฟังความติดเห็นเมื่อเดือนมิถุนายน 2560)
การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อขจัดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ease of doing business [อนธ. 37/2560]

(ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการปรับปรุงการขอใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่ติดข้อจำกัดในการขอรับใบอนุญาต การปรับปรุงครั้งนี้ ยังคงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตไว้เช่นเดิม แต่เพิ่มความยืดหยุ่นให้รองรับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกประเภทในอนาคต โดยผู้ขอใบอนุญาตสามารถเลือกขอรับใบอนุญาตตามรูปแบบการทำธุรกิจของตน  นอกจากนี้ ยังปรับปรุงให้ค่าธรรมเนียมไม่เป็นภาระเกินควรต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย)
07/11/2560 08/12/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
การเปิดทางให้ Investment Advisor สามารถอำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้มากขึ้น [อนธ. 35/2560]

(การเสนอหลักการเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ลงทุนมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น โดยให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถตั้งนิติบุคคลผู้ให้บริการ Investment advisor เป็นตัวแทนในการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการส่งต่อคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (pass on order) ในนามของผู้ลงทุนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีบัญชีอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ลงทุนทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าดังกล่าวต่อไปได้สะดวก)
31/10/2560 30/11/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
แนวทางการกำกับดูแล Initial Coin Offering (ICO) [อทง. 34/2560]

(Initial Coin Offering (ICO) เป็นการระดมทุนรูปแบบดิจิทัลที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์การเข้าถึงทุนของสตาร์ทอัพ และได้รับความนิยมจนเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ความชัดเจนในแนวทางการกำกับดูแล ICO ที่เข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนกลไกตลาด สร้างมาตรฐานในการระดมทุน  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดตัวช่วยสำหรับผู้ลงทุนในการแยก ICO เพื่อการระดมทุนอย่างแท้จริง ออกจากกรณีที่ผู้ไม่สุจริตพยายามใช้ช่องทางดังกล่าวหาประโยชน์จากประชาชน  สำนักงานจึงขอเสนอแนวทางการกำกับดูแล ICO ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปกำหนดแนวทางการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม
)
27/10/2560 26/11/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
Hearing document (English version)
หลักการและร่างประกาศเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องนำหุ้นที่เสนอขายไปก่อนหน้า ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนมา lock-up [อจค. 33/2560]

(เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ Cornerstone Investor ตามประกาศที่ ทจ. 46/2559 เป็นหลักเกณฑ์ชั่วคราว ซึ่งใช้บังคับไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ (ครบกำหนดวันที่ 30 พ.ย. 2560) สำนักงานจึงจะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ Cornerstone Investor เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปแทนประกาศฉบับปัจจุบันดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องนำหุ้นที่เสนอขายไปก่อนหน้าในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (SPO) ของบริษัทจดทะเบียนมา lock-up  โดยสำนักงานได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องและจะเปิด public hearing หลักการและร่างประกาศเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว (ในกรณีที่การจัดทำร่างประกาศ CI ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ประกาศที่ ทจ. 46/2559 สิ้นผลใช้บังคับ ก็จะขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศที่ ทจ. 46/2559 ต่อไป จนกว่าการดำเนินการร่างประกาศ CI ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปจะแล้วเสร็จ))
25/10/2560 26/11/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
หน้า : 1