สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [อนจ. 7/2560]

(ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (fund committee: FC) และสมาชิกมีเครื่องมือเพียงพอที่จะช่วยคัดเลือกบริษัทจัดการและนโยบายการลงทุน รวมทั้งติดตามผลประกอบการของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ )
17/04/2560 16/05/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
การแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการแก้ไขประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ [อกช. 6/2560]

(แก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้สอบบัญชีรายที่มีการปฏิบัติงานบกพร่องสอดคล้องกับต้นทุนในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี)
11/04/2560 11/05/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
การกำหนดให้การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform - ETP) เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ และแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการให้บริการดังกล่าว (Regulatory Sandbox for ETP) [อกต. 5/2560]

(สำนักงานเห็นควรกำหนดให้การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform- ETP) เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ regulatory sandbox สามารถทดสอบนวัตกรรมที่สนับสนุนการให้บริการเป็น ETP
โดยนำเสนอบริการนั้นกับผู้ใช้บริการจริงได้ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและตลาดทุน  
)
07/04/2560 22/05/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
หน้า : 1