สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
(1) ร่างประกาศเกี่ยวกับนิยามผู้มีเงินลงทุนสูง
(2) ร่างประกาศเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(3) ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม
[อนจ. 29/2560]

(ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดนิยามผู้มีเงินลงทุนสูง การกำหนดให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปต้องกระจายตัวการลงทุนในผู้ออกหลายราย (single entity limit) มากยิ่งขึ้น และปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำเตือนใต้ชื่อกองทุน การปรับปรุง risk spectrum ปัจจัยความเสี่ยงจากการกระจุกตัวการลงทุน การปรับปรุงแผนภาพแสดง credit rating ของตราสารหนี้ส่วนใหญ่ที่กองทุนลงทุน น้ำหนักการลงทุนตาม credit rating และการตั้งชื่อกองทุนเพื่อ II หรือ UHNW เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 ฉบับ แบบ 123-1 และ แบบ 123-1 (UI) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น)
26/09/2560 10/10/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด [อนธ. 28/2560]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัดภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้ากำหนด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถสะสมความมั่งคั่งโดยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการตามความถนัดมากขึ้น)
26/09/2560 30/10/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล [อสภ.26/2560]

(

ก.ล.ต. ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ที่มาใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย CG Code เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในฐานะผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการถือเป็นมาตราการสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการนำ CG Code ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีระยะรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และแบบ 69-1 สำหรับบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ให้สอดรับกับ CG Code โดย ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นหลัก ๆ คือ แนวทางการเปิดเผยข้อมูล และระยะเวลาผลการใช้บังคับสำหรับแบบ 56-1 และแบบ 69-1

)
15/09/2560 01/10/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ [อนจ. 27/2560 ]

(การปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทย โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หมวด 2 และ 3) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 มาใช้ เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแล CIS operator ที่จะมาเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทยได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องกำกับดูแลผ่านตัวแทนขายในไทย (local intermediary) ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 ฉบับ (+ Form 35 และ Form 69) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น)
15/09/2560 16/10/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) [อนธ. 25/2560]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ outsource เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบธุรกิจมีตัวเลือกในการ outsource งานจากผู้ให้บริการที่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจมากขึ้น และสามารถกำกับดูแลการ outsource งานด้วยตนเองได้)
30/08/2560 29/09/2560 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
หน้า : 1