สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
การแก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการยกเลิกมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำในแต่ละโครงการสำหรับกิจการโรงไฟฟ้า [อจค. 12/2561]

(การแก้ไขหลักเกณฑ์ของกอง infra โดยยกเลิกมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 500 ล้านบาทในแต่ละโครงการสำหรับกอง infra ที่มีการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี สำหรับกอง infra แบบผสมที่มีการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าด้วย มูลค่าการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีกิจการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโครงการสามารถระดมทุนผ่านกอง infra ได้)
19/04/2561 18/05/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ประกอบการวิเคราะห์ แนะนำ และตัดสินใจลงทุน [อนจ. 11/2561]

(แนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่นำ FinTech มาใช้ เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่พึ่งพาการใช้ FinTech ในการให้บริการเป็นหลักมากขึ้น โดยสำนักงานยังคงบรรลุเป้าหมายในการกำกับดูแล ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้บริการเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ )
29/03/2561 27/04/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP [อจต. 10/2561]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard เพื่อรองรับการประเมิน FSAP อาทิเช่น การเปิดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงิน การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน ตัวแทนชำระเงิน เป็นต้น  รวมถึงปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ securitization ทั้งก่อนและภายหลังการเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard)
26/03/2561 24/04/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี [อจต. 8/2561]

(ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ และภารกิจในการกำกับดูแลของสำนักงาน นอกจากนี้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี มีข้อกำหนดบางประการที่ทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน จึงจะยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวในคราวเดียวกันนี้ด้วย
)
22/03/2561 23/04/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ 1
หน้า : 1