สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Public Hearing System
เรื่อง/คำอธิบาย วันที่เปิด
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ปิด
รับฟังความคิดเห็น
เอกสาร แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
ร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) [อนธ. 40/2560]

(การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ outsource เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีทางเลือกในการ outsource งานจากผู้ให้บริการที่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และสามารถกำกับดูแลด้วยตนเอง (self-regulate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสำนักงานมีเครื่องมือในการกำกับดูแลผู้ให้บริการงาน central utility function เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหาย หรือกระทบกับความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนหรือผู้ลงทุนในวงกว้าง)
29/12/2560 31/01/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
แนวทางการกำกับดูแล Initial Coin Offering (ICO) [อทง. 34/2560]

(Initial Coin Offering (ICO) เป็นการระดมทุนรูปแบบดิจิทัลที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์การเข้าถึงทุนของสตาร์ทอัพ และได้รับความนิยมจนเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ความชัดเจนในแนวทางการกำกับดูแล ICO ที่เข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนกลไกตลาด สร้างมาตรฐานในการระดมทุน  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดตัวช่วยสำหรับผู้ลงทุนในการแยก ICO เพื่อการระดมทุนอย่างแท้จริง ออกจากกรณีที่ผู้ไม่สุจริตพยายามใช้ช่องทางดังกล่าวหาประโยชน์จากประชาชน  สำนักงานจึงขอเสนอแนวทางการกำกับดูแล ICO ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปกำหนดแนวทางการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม
)
27/10/2560 22/01/2561 เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เอกสารแนบ
Hearing document (English version)
Hearing document (English version) - Addendum
หน้า : 1