สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


กองทุนรวม
|-
การดำเนินการของบริษัทจัดการ
|- |-
การขอรับใบอนุญาต
|- |-
การขอเริ่มประกอบธุรกิจ
|- |-
การเพิกถอนใบอนุญาต
|- |-
ที่ทำการ
|- |-
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทจัดการ
|- |-
การดำเนินงาน
|- |-
การประกอบกิจการอื่น
|- |-
สัญญาร่วมบริหาร
|- |-
การซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
|- |-
การลงทุนหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
|- |-
การจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
|- |-
การจัดทำรายงาน
|- |-
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
|- |-
การเตรียมความพร้อมปี 2000
|- |-
การค้าหลักทรัพย์
|- |-
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
|- |-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดชอบบริษัทจัดการ
|- |-
แบบประเมินตนเอง
|-
กองทุนรวมทั่วไป
|- |-
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
|- |-
การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
|- |-
ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน
|- |-
หลักเกณฑ์สำหรับกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI)
|- |-
การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวน
|- |-
การจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
|- |-
การแก้ไขโครงการ/การแปรสภาพโครงการ/การแก้ไขประเภทโครงการ
|- |-
การโฆษณา
|- |-
การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
|- |-
การดำเนินการกรณีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
|- |-
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|- |-
การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน
|- |-
การชำระบัญชี
|- |-
การคำนวณ NAV
|- |-
การควบและรวม
|- |-
การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource)
|- |-
การเปิดเผยข้อมูล
|- |-
การจัดทำรายงาน
|- |-
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
|- |-
อื่น ๆ
|-
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
|- |-
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
|- |-
การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
|- |-
ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน
|- |-
หลักเกณฑ์สำหรับกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI)
|- |-
การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวน
|- |-
การจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
|- |-
การแก้ไขโครงการ/การแปรสภาพโครงการ/การแก้ไขประเภทโครงการ
|- |-
การโฆษณา
|- |-
การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
|- |-
การดำเนินการกรณีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
|- |-
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|- |-
การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน
|- |-
การชำระบัญชี
|- |-
การคำนวณ NAV
|- |-
การควบและรวม
|- |-
การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource)
|- |-
การเปิดเผยข้อมูล
|- |-
การจัดทำรายงาน
|- |-
อื่น ๆ
|-
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว
|-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
|- |-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ PP
|- |-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)
|- |-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)
|- |-
กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
|- |-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
|-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
|-
กองทุนรวมคาร์บอน
|-
ประกาศสมาคม
|-
อื่นๆ
  
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้จัดการกองทุน/ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้รับฝากทรัพย์สิน/ผู้สอบบัญชี
|-
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน
|- |-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
|-
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|- |-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
|-
ผู้จัดการกองทุน
|- |-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
|- |- |-
ผู้จัดการกองทุน
|- |- |-
ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
|- |- |-
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
|- |- |-
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|- |-
อื่น ๆ
|-
ผู้ดูแลผลประโยชน์
|- |-
การขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติ
|- |-
การดำเนินงาน
|-
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
|- |-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
|- |-
การดำเนินงาน
|-
ผู้สอบบัญชี
  
ตัวแทนสนับสนุน
|-
การแต่งตั้งตัวแทน/การให้ความเห็นชอบ/หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|-
การรายงาน
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  
การจัดอันดับกองทุนรวม
|-
การขอรับความเห็นชอบ
|-
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
|-
การรายงาน
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map