ค้นหาประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ

ค้นหากฎเกณฑ์รายฉบับ
เงื่อนไขการค้นหาประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ค้นหาตาม วัน-เดือน-ปี ที่ออก   ตั้งแต่    ถึง   
ค้นหาตามเลขที่  
ค้นหาตามชื่อประกาศ  
ค้นหาตามสถานะ ทั้งหมด อยู่ระหว่างลงนาม เฉพาะที่ยังใช้บังคับ
ค้นหาตามประเภท
ค้นหาตามเรื่อง
และ 
และ 

  Rule Book for Asset Management

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (7038) 12/09/2559 01/09/2560
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 3/2559 แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12/09/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ตารางแสดงรายละเอียดการจัดเก็บหลักฐาน (สธ.37/2559) 12/09/2559 01/09/2560
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ประเด็นคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) (ประมวลเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560) 12/09/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำอธิบาย Cyber Resilience Assessment Framework (CRAF) 06/11/2562
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม กรอบในการประเมินระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ (Cyber Resilience Assessment Framework- "CRAF") 06/11/2562