กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

17 มิถุนายน 2559

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

14 กันยายน 2559

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

18 ตุลาคม 2559

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

19 ตุลาคม 2559

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

23 พฤศจิกายน 2559

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / ศุภโชค ศุภบัณฑิต


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ปัจจัยความเสี่ยง
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
การวิจัยและพัฒนา
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
โครงการในอนาคต
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ข้อมูลสำคัญอื่น
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
โครงสร้างการจัดการ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
การกำกับดูแลกิจการ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
รายการระหว่างกัน
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน 2559 PSH)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2556 PS)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2557 PS)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2558 PS)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 1(งบการเงิน งวด 6 เดือน 2559 PS)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 2(ความเห็นคณะกรรมการบริษัท)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 3(ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 4(วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ การจองซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับหุ้นสามัญ)
21 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559 
เอกสารแนบ 5(วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ การจองซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 6(วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย การจองซื้อหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 7(แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 8(แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 9(แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 10(ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)
21 กันยายน 2559  21 กันยายน 2559 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -