กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

29 มีนาคม 2559

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

26 กรกฎาคม 2559

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

6 กันยายน 2559

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

14 กันยายน 2559

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

20 กันยายน 2559

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) ฟินันซ่า จำกัด / ทิพวรรณ ดอกไม้หอม
(2) กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล
(3) ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) / คมกฤต รักษากุลเกียรติ


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
29 มีนาคม 2559  13 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ปัจจัยความเสี่ยง
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
การวิจัยและพัฒนา
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
โครงการในอนาคต
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ข้อมูลสำคัญอื่น
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
โครงสร้างการจัดการ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
การกำกับดูแลกิจการ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
รายการระหว่างกัน
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
29 มีนาคม 2559  6 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินรวมตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
29 มีนาคม 2559  29 มีนาคม 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556)
29 มีนาคม 2559  29 มีนาคม 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559)
26 กรกฎาคม 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559)
5 สิงหาคม 2559 
เอกสารแนบ 1(แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
29 มีนาคม 2559  29 มีนาคม 2559 
เอกสารแนบ 2(ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย)
29 มีนาคม 2559  26 กรกฎาคม 2559 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -