กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

31 สิงหาคม 2558

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

7 พฤศจิกายน 2558

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

30 พฤศจิกายน 2558

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

2 ธันวาคม 2558

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

4 ธันวาคม 2558

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) ธนชาต จำกัด (มหาชน) / จักรสนิท กฤษสอาดใจ


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ปัจจัยความเสี่ยง
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
การวิจัยและพัฒนา
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
โครงการในอนาคต
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ข้อมูลสำคัญอื่น
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
โครงสร้างการจัดการ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
การกำกับดูแลกิจการ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
รายการระหว่างกัน
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
31 สิงหาคม 2558  30 พฤศจิกายน 2558 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
31 สิงหาคม 2558  7 พฤศจิกายน 2558 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
31 สิงหาคม 2558  31 สิงหาคม 2558 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
31 สิงหาคม 2558  31 สิงหาคม 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558))
31 สิงหาคม 2558  7 พฤศจิกายน 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2557))
31 สิงหาคม 2558  7 พฤศจิกายน 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2556))
31 สิงหาคม 2558  31 สิงหาคม 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2555))
31 สิงหาคม 2558  31 สิงหาคม 2558 
เอกสารแนบ 4((แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน))
31 สิงหาคม 2558  31 สิงหาคม 2558 
เอกสารแนบ 5((งบการเงิน งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558))
12 พฤศจิกายน 2558 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -