กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

7 พฤษภาคม 2558

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

9 กรกฎาคม 2558

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

27 กรกฎาคม 2558

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

3 สิงหาคม 2558

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

5 สิงหาคม 2558

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / เสกสรรค์ ธโนปจัย


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
   
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ปัจจัยความเสี่ยง
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
การวิจัยและพัฒนา
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
โครงการในอนาคต
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ข้อมูลสำคัญอื่น
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
โครงสร้างการจัดการ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
การกำกับดูแลกิจการ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
รายการระหว่างกัน
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2555)
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2556)
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2557)
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(3 เดือน ปี 2558)
27 กรกฎาคม 2558 
เอกสารแนบ 1(แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน)
7 พฤษภาคม 2558  27 กรกฎาคม 2558 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -