กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

23 ธันวาคม 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

25 มกราคม 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

25 มกราคม 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

27 มกราคม 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บัวหลวง บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

25 มกราคม 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

25 มกราคม 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

25 มกราคม 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

25 มกราคม 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

25 มกราคม 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

25 มกราคม 2553

        การวิจัยและพัฒนา

25 มกราคม 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

25 มกราคม 2553

        โครงการในอนาคต

25 มกราคม 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

25 มกราคม 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

25 มกราคม 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

25 มกราคม 2553

        การควบคุมภายใน

25 มกราคม 2553

        รายการระหว่างกัน

25 มกราคม 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

25 มกราคม 2553

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

25 มกราคม 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

25 มกราคม 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

25 มกราคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

23 ธันวาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

23 ธันวาคม 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

23 ธันวาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2549 ปี 2550 และปี 2551) 23 ธันวาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ ข้อมูลทางการเงินประหนึ่งทำใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551) 23 ธันวาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2549 และปี 2550 (งบการเงินบริษัทแกน)) 23 ธันวาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2550 ปี 2551 และงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 (งบการเงินบริษัทแกน) 23 ธันวาคม 2552