กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

7 ตุลาคม 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

27 เมษายน 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

28 เมษายน 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

30 เมษายน 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ บจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

27 เมษายน 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

27 เมษายน 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

27 เมษายน 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

27 เมษายน 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

27 เมษายน 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

27 เมษายน 2553

        การวิจัยและพัฒนา

27 เมษายน 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

27 เมษายน 2553

        โครงการในอนาคต

27 เมษายน 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

27 เมษายน 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

27 เมษายน 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

27 เมษายน 2553

        การควบคุมภายใน

27 เมษายน 2553

        รายการระหว่างกัน

27 เมษายน 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

27 เมษายน 2553

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

27 เมษายน 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

27 เมษายน 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 ตุลาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2 เมษายน 2553

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

27 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2552) 2 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549 2550 และ 2551 (เสมือนควบรวมกิจการ)) 7 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม)) 7 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด)) 7 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ 1(12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด)) 7 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ 2(งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บริษัท เอ็กซตร้า อินเตอร์เทรด (กรุงเทพ) จำกัด)) 7 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ 3(งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (บริษัท เอ็กซตร้า อินเตอร์เทรด (กรุงเทพ) จำกัด)) 7 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ 4(งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (บริษัท เอ็กซตร้า อินเตอร์เทรด (กรุงเทพ) จำกัด)) 7 ตุลาคม 2552