กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

12 มิถุนายน 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

21 กันยายน 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

23 กันยายน 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

24 กันยายน 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

21 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

21 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

21 กันยายน 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

21 กันยายน 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

21 กันยายน 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

21 กันยายน 2552

        การวิจัยและพัฒนา

21 กันยายน 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

21 กันยายน 2552

        โครงการในอนาคต

21 กันยายน 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

21 กันยายน 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

21 กันยายน 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

21 กันยายน 2552

        การควบคุมภายใน

21 กันยายน 2552

        รายการระหว่างกัน

21 กันยายน 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

21 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

21 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

21 กันยายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

23 มิถุนายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

23 มิถุนายน 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

23 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549) 23 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550) 23 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551) 23 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552) 18 สิงหาคม 2552