กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

คิง เจน จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 มิถุนายน 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

21 ตุลาคม 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

2 พฤศจิกายน 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 พฤศจิกายน 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

22 ตุลาคม 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

20 ตุลาคม 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

20 ตุลาคม 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

20 ตุลาคม 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

31 สิงหาคม 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

31 สิงหาคม 2552

        การวิจัยและพัฒนา

31 สิงหาคม 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

31 สิงหาคม 2552

        โครงการในอนาคต

31 สิงหาคม 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

31 สิงหาคม 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

20 ตุลาคม 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

20 ตุลาคม 2552

        การควบคุมภายใน

31 สิงหาคม 2552

        รายการระหว่างกัน

8 กันยายน 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

20 ตุลาคม 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

8 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

20 ตุลาคม 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

31 สิงหาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

31 สิงหาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

31 สิงหาคม 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

31 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี2549-2550) 31 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี2550-2551) 31 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6เดือน ปี 2552) 31 สิงหาคม 2552